Poetry International Poetry International
Gedicht

Martín Gambarotta

This was said before (already)

This was said before (already)
was said, even, in pop songs;
that the night goes crash, it was said
before, said since before,
said that the sedated animal
wanders round the house and before
was said that there were no damaged nerves
in the anxious organism, that flesh
without nerves is annoying it was said
and also it was said that you
shouldn’t jump on the bed
and anyway this was said
and from the place where it was said
one thing is clear: I can’t read.
The paragraph I start and restart
stops, I’m blocked at the first e.
The first e is the skinhead telephone guide
delivery boy who makes me stop reading.
From the skinhead swastika tattooist
I understand everything I’ve learnt up to now
and is useless.
Before finishing off
this paragraph it’s useless,
and sterile too, in this black land,
to carry on with another paragraph
where the block to reading
would be, for example, a comma.
Words in the book mean nothing,
when read they’re charged with electricity, jump from the page
but don’t mean anything. I try to solve this
by taking something, putting drops in my eyes,
which blur my sight,
leave vision watery. With a drop
of medication in the eye
one sees colours not forms, placing
according to the instructions in the leaflet
a drop in the tear duct, that would be
the corner of the eye,
I see colours and not forms
just what I said before and formerly
must have been, I think, said many times before (already).
I blink, shut them so they dry,
so the bloodshot eyes go back to white,
waiting for the liquid movement I see,
the black stains, the white cubes
and what seems to be a big fish
swimming shadelessly in the deep of the sea,
go back to being what, in reality, they are:
an Alsatian tied to a washing machine.

……………………………………

The blood: pacified
more serum, in reality, than blood.
Peaceful serum times blood
equals pacified blood;
blood plus serum that annuls
the real blood. The respiratory
system: pacified;
the fish: pacified; the occipital bones,
also pacified. The hard cement,
that by definition is hard, of the state’s
buildings: pacified. Pacified, also,
the pupil dilated by
an eye drop.
Blinking in a stupor
aids the general process of
pacifying the body. The lungs:
peaceful. Water and sand to make cement:
pacified, the muscles of the face:
pacified. The steel foundations:
pacified; the Zapla Steelworks:
pacified; rest in peace the drills
with special tips for piercing rock,
the electric soldering irons, the metal polishers
and other tools.

Dit is al (eerder) gezegd

Dit is al (eerder) gezegd
het is zelfs in popliedjes gezegd;
dat de nacht crasht is eerder
gezegd, wordt al langer gezegd,
er is gezegd dat het gesedeerde dier
ijsbeerde door het huis en eerder
is gezegd dat er geen verwarde zenuwen waren
in het gespannen organisme, dat vlees
zonder zenuwen irriteert is gezegd
en er is ook gezegd dat er niet
op het bed gesprongen mag worden
en dit is terzijde gezegd
en van de plek waar dat gezegd is
komt dit vandaan: ik kan niet lezen.
De alinea die ik begin en opnieuw begin
loopt vast, ik struikel als ik bij de eerste e aankom.
De eerste e is de telefoongids-
bezorgerskinhead die maakt dat ik stop met lezen.
Door de swastikatatoeëerderskinhead
begrijp ik alles wat ik tot nu toe heb geleerd
en dat het nergens toe dient.
Vóór het verwijderen van
deze alinea is het nutteloos,
vruchteloos bovendien, in deze zwarte grond,
verder te gaan met een andere alinea
waar het struikelblok bij het lezen,
bijvoorbeeld, een komma zou kunnen zijn.
De woorden in het boek betekenen niets,
als je ze leest staan ze onder spanning, springen van het papier
maar ze zeggen helemaal niets. Dit probeer ik op te lossen door
iets te nemen, oogdruppels te gebruiken,
die me het zicht belemmeren,
het beeld verwateren. Met een druppel
medicijn in het oog
zie je kleuren geen vormen, plaats ik
volgens de aanwijzingen in de bijsluiter
een druppel in het traanpunt, dat dus eigenlijk
de ooghoek is,
dan zie ik kleuren en geen vormen,
precies wat ik eerder zei en voordien,
denk ik, (eerder) al veel vaker zal zijn gezegd.
Ik knipper, sluit ze zodat ze drogen,
zodat ze weer wit worden, de bloeddoorlopen ogen,
en wacht tot de waterige beweging die ik zie,
de zwarte vlekken, witte blokken
en iets wat op een dikke vis lijkt
die zonder schaduw in de diepzee zwemt
weer worden wat ze in werkelijkheid zijn:
een herdershond vastgebonden aan een wasmachine.

……………………………………

Het bloed: gepacificeerd
eigenlijk meer serum dan bloed.
Vredig serum maal bloed
is gelijk aan gepacificeerd bloed;
bloed met serum dat echt bloed
uitschakelt. De lucht-
wegen: gepacificeerd;
de vissen: gepacificeerd; het achterhoofdsbeen,
ook gepacificeerd. Het harde cement,
dat per definitie hard is, van de overheids-
gebouwen: gepacificeerd. Gepacificeerd bovendien
de door een oogdruppel
verwijde pupil.
Het knipperen in de sluimering
bevordert het algehele pacificatieproces
van het lichaam. De longen:
vredig. Water en zand om cement te maken:
gepacificeerd, de gezichtsspieren:
gepacificeerd. De ijzersmelterijen:
gepacificeerd; de Zapla Hoogovens:
gepacificeerd; in vrede rusten de sloophamers
met speciale steenbeitel,
de elektrische lasapparaten, de slijptollen
en overige gereedschappen.

Esto se dijo antes (ya)
se dijo, incluso, en canciones pop;
que la noche hace crash se dijo
antes, está dicho desde antes,
se dijo que el animal sedado
daba vueltas por la casa y antes
se dijo que no había nervios trastocados
en el organismo ansioso, que la carne
sin nervios molesta se dijo
y también se dijo que no hay
que saltar en la cama
y aparte se dijo esto
y del lugar en que se dijo
está sacado esto: no puedo leer.
El párrafo que empiezo y reempiezo
se detiene, me trabo al llegar a la primera e.
La primera e es el cabeza rapada partidor-
de guías-de-teléfono que me hace no seguir leyendo.
Por el cabeza rapada tatuador-de-esvásticas
entiendo todo lo aprendido hasta ahora
y que no sirve.
Antes de aniquilar
este párrafo es inútil,
estéril además, en esta tierra negra,
seguir con otro párrafo
donde la traba para leer
sería, por ejemplo, una coma.
Las palabras en el libro no significan nada,
al leerlas están cargadas de electricidad, saltan de la hoja
pero no quieren decir nada. A esto trato de solucionarlo
tomando algo, poniéndome gotas para los ojos,
que obnubilan la vista,
dejan la visión acuosa. Con una gota
de medicamento en el ojo
se ven colores no formas, al colocar
siguiendo las indicaciones en el prospecto
una gota en el lagrimal, que vendría a ser
la esquina del ojo
veo colores y no formas,
eso mismo que dije antes y anteriormente
se habrá, creo, dicho muchas veces antes (ya).
Parpadeo, los cierro para que sequen,
para que los ojos en sangre vuelvan a blanco,
esperando que el movimiento líquido que veo,
los manchones negros, cubos blancos
y lo que parece ser un pez gordo
nadando sin sombra en el fondo del mar
vuelvan a ser los que en realidad, son:
un ovejero atado a un lavarropas.

……………………………………

La sangre: pacificada
más suero, en realidad, que sangre.
Suero pacífico por sangre
igual a sangre pacificada;
sangre con suero que anula
la sangre real. Las vías
respiratorias: pacificadas;
los peces: pacificados; los huesos occipitales,
también, pacificados. El cemento duro,
que por definición es duro, de las edificaciones
del estado: pacificado. Pacificada, además,
la pupila dilatada a causa
de una gota para los ojos.
El parpadeo en el sopor
ayuda al proceso de pacificación
general del cuerpo. Los pulmones:
pacíficos. Agua y arena para hacer cemento:
pacificados, los músculos de la cara:
pacificados. Las fundiciones de acero:
pacificadas; los Altos Hornos Zapla:
pacificados; en paz descansan las perforadoras
con mecha especial para talar piedra,
las soldadoras eléctricas, las pulidoras de metal
y otras herramientas.
Close

Dit is al (eerder) gezegd

Dit is al (eerder) gezegd
het is zelfs in popliedjes gezegd;
dat de nacht crasht is eerder
gezegd, wordt al langer gezegd,
er is gezegd dat het gesedeerde dier
ijsbeerde door het huis en eerder
is gezegd dat er geen verwarde zenuwen waren
in het gespannen organisme, dat vlees
zonder zenuwen irriteert is gezegd
en er is ook gezegd dat er niet
op het bed gesprongen mag worden
en dit is terzijde gezegd
en van de plek waar dat gezegd is
komt dit vandaan: ik kan niet lezen.
De alinea die ik begin en opnieuw begin
loopt vast, ik struikel als ik bij de eerste e aankom.
De eerste e is de telefoongids-
bezorgerskinhead die maakt dat ik stop met lezen.
Door de swastikatatoeëerderskinhead
begrijp ik alles wat ik tot nu toe heb geleerd
en dat het nergens toe dient.
Vóór het verwijderen van
deze alinea is het nutteloos,
vruchteloos bovendien, in deze zwarte grond,
verder te gaan met een andere alinea
waar het struikelblok bij het lezen,
bijvoorbeeld, een komma zou kunnen zijn.
De woorden in het boek betekenen niets,
als je ze leest staan ze onder spanning, springen van het papier
maar ze zeggen helemaal niets. Dit probeer ik op te lossen door
iets te nemen, oogdruppels te gebruiken,
die me het zicht belemmeren,
het beeld verwateren. Met een druppel
medicijn in het oog
zie je kleuren geen vormen, plaats ik
volgens de aanwijzingen in de bijsluiter
een druppel in het traanpunt, dat dus eigenlijk
de ooghoek is,
dan zie ik kleuren en geen vormen,
precies wat ik eerder zei en voordien,
denk ik, (eerder) al veel vaker zal zijn gezegd.
Ik knipper, sluit ze zodat ze drogen,
zodat ze weer wit worden, de bloeddoorlopen ogen,
en wacht tot de waterige beweging die ik zie,
de zwarte vlekken, witte blokken
en iets wat op een dikke vis lijkt
die zonder schaduw in de diepzee zwemt
weer worden wat ze in werkelijkheid zijn:
een herdershond vastgebonden aan een wasmachine.

……………………………………

Het bloed: gepacificeerd
eigenlijk meer serum dan bloed.
Vredig serum maal bloed
is gelijk aan gepacificeerd bloed;
bloed met serum dat echt bloed
uitschakelt. De lucht-
wegen: gepacificeerd;
de vissen: gepacificeerd; het achterhoofdsbeen,
ook gepacificeerd. Het harde cement,
dat per definitie hard is, van de overheids-
gebouwen: gepacificeerd. Gepacificeerd bovendien
de door een oogdruppel
verwijde pupil.
Het knipperen in de sluimering
bevordert het algehele pacificatieproces
van het lichaam. De longen:
vredig. Water en zand om cement te maken:
gepacificeerd, de gezichtsspieren:
gepacificeerd. De ijzersmelterijen:
gepacificeerd; de Zapla Hoogovens:
gepacificeerd; in vrede rusten de sloophamers
met speciale steenbeitel,
de elektrische lasapparaten, de slijptollen
en overige gereedschappen.

This was said before (already)

This was said before (already)
was said, even, in pop songs;
that the night goes crash, it was said
before, said since before,
said that the sedated animal
wanders round the house and before
was said that there were no damaged nerves
in the anxious organism, that flesh
without nerves is annoying it was said
and also it was said that you
shouldn’t jump on the bed
and anyway this was said
and from the place where it was said
one thing is clear: I can’t read.
The paragraph I start and restart
stops, I’m blocked at the first e.
The first e is the skinhead telephone guide
delivery boy who makes me stop reading.
From the skinhead swastika tattooist
I understand everything I’ve learnt up to now
and is useless.
Before finishing off
this paragraph it’s useless,
and sterile too, in this black land,
to carry on with another paragraph
where the block to reading
would be, for example, a comma.
Words in the book mean nothing,
when read they’re charged with electricity, jump from the page
but don’t mean anything. I try to solve this
by taking something, putting drops in my eyes,
which blur my sight,
leave vision watery. With a drop
of medication in the eye
one sees colours not forms, placing
according to the instructions in the leaflet
a drop in the tear duct, that would be
the corner of the eye,
I see colours and not forms
just what I said before and formerly
must have been, I think, said many times before (already).
I blink, shut them so they dry,
so the bloodshot eyes go back to white,
waiting for the liquid movement I see,
the black stains, the white cubes
and what seems to be a big fish
swimming shadelessly in the deep of the sea,
go back to being what, in reality, they are:
an Alsatian tied to a washing machine.

……………………………………

The blood: pacified
more serum, in reality, than blood.
Peaceful serum times blood
equals pacified blood;
blood plus serum that annuls
the real blood. The respiratory
system: pacified;
the fish: pacified; the occipital bones,
also pacified. The hard cement,
that by definition is hard, of the state’s
buildings: pacified. Pacified, also,
the pupil dilated by
an eye drop.
Blinking in a stupor
aids the general process of
pacifying the body. The lungs:
peaceful. Water and sand to make cement:
pacified, the muscles of the face:
pacified. The steel foundations:
pacified; the Zapla Steelworks:
pacified; rest in peace the drills
with special tips for piercing rock,
the electric soldering irons, the metal polishers
and other tools.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère