Poetry International Poetry International
Poem

Marianne Morris

AN ODE TO KEVIN GATES’ ‘ONE THING’

EEN ODE AAN KEVIN GATES’ ‘ONE THING’

BERUST IN WAAR JE JE NU BEVINDT. GA ER VOL IN WANT JE KOMT ER AAN DE ANDERE KANT WEER UIT.

Hoever terug de verkrachting gaat weten we niet, behalve dat het misschien tot de oorsprong was. Een oorspronkelijke verkrachting, met een onuitspreekbare naam. Een lang bewaard mysterie, zo oorspronkelijk dat niet weten als weten ging aanvoelen.

Ik droomde de hele nacht van het lied. De hele nacht speelde het in mijn dromen. Het geweld ervan explodeerde door mijn koorts, de agressie vuistslagen in mijn vredige momenten. Nu ik die aanwezigheid gevat heb voel ik het in al mijn dagen en nachten echoën, als akoestische chemtrails die mijn ecosysteem vervuilen. Van die vonken die oprijzen en doven. Mijn interpretaties zijn wensdromen, aangevreten door hormonen, beïnvloed door mijn geloof in magie, glinsterend door rituelen.

Hoewel van veel dingen gezegd kan worden dat ze het hebben verwoest, is het verleidelijk te stellen dat verkrachting de bron is van alle verwoesting, daarom is geschiedenis persoonlijk.

                        Het lied. Het stopt nooit. Verleidingslied. Aanwijzingslied. Lied van mannelijke onbalans, die vrouwelijke onbalans is, lied van het zelf, voedt teruggekoppeld mannelijke onbalans, lied van ingestudeerde romantische tropes, onbedoeld ongevoeld. Lied van een verleende beurt, lied om macht te vieren, lied om overwinnen op te voeren, lied om nederlaag op te voeren, reprise, lied van laagheid met het masker van komedie, lied van strijd in een zacht veld, lied waarvan ik hou, lied dat ik haat, lied waarop ik ruk, lied dat mijn verlangen wekt ongecompliceerd lied waardoor ik de contouren van iets zie, contouren van iets specifieks waarvan ik dacht dat ik het had dan verloor maar nooit had, lied / je wrijving duurde niet lang, lied waarvan ik de naam herhaalde, god en god lied je duim drukte mijn lippen tegen mijn tanden lied, stuffing dick in you slow lied trying to rip your track from your scalp lied hoer lied zo diep in jou, spijt voor de plek waar jij vandaan komt lied je komt bij lied hier zet je een hoge borst op en bent ego lied hier ransel je de pestkoppen af lied waarin je de straat oversteekt, het blondje lied naar wie je kijkt, het blondje lied dat je naar huis brengt, man lied die je in verwarring brengt man lied pussy dripping through your draws lied alsjeblieft hou op alsjeblieft hou op alsjeblieft hou op alsjeblieft hou op

Ja, een gapende wonde, een gelaagde wonde vertakte wonde die ik niet bij naam kan noemen, alleen nummeren:

1) Verkrachtingscultuur is nog steeds alomtegenwoordig, zo aanwezig dat hij alleen langzaam kan worden blootgelegd en zijn sluiter kan van aardige lachjes gemaakt zijn en/of rauwe inschikkelijke herhaling en/of subtiele schandelijkheden.
2) Schaamte is een leugen die we elkaar opnieuw en opnieuw vertellen.
3) Wij zijn goddelijk, en onze seksuele energie kan niet los worden gezien van onze goddelijkheid. Seks wordt zo vaak gebruikt om egoïstische verlangens te bevredigen of om de aandacht van onzekerheden af te leiden. Maar in tantra, de alchemie van Horus en de cultus van Isis is seks bedoeld om ons te verheffen en kracht te geven, om onze etherische lichamen op te laden met extase en om ons weerbaar te maken tegen de krachten die ons tegen onszelf en elkaar willen keren.
4) Seksuele versmelting in wederzijds respect en liefde leidt tot een staat van overgave die een helend elektromagnetisch veld creëert, dat de microkosmische omwenteling heet die ons omringt en voedt, en onze aanwezigheid en capaciteit om liefde te geven en ontvangen vergroot.
5) De lege ruimte die een geliefde achterlaat is een schets van de eindeloze mogelijkheden van de Ziel.
6) Als een geliefde zijn hoogste doel wil dienen moet hij een onbegrensde vorm aannemen, opdat je jezelf erin kunt oplossen en Niet-Jij zijn.
7) Mannen en vrouwen hebben ideeën over elkaar, die ze in afgelegen ruimtes voeden waar ze niet in vraag kunnen worden gesteld, alleen versterkt.
8) Die ideeën creëren verwachtingsgedrag, wat het spiegelbeeld van die verwachtingen uitlokt, op de eerste plaats in de vorm van ideeën en op de tweede plaats als energetische mogelijkheid.
9) Liefde brengt alles wat niet op zichzelf lijkt boven, zodat het kan genezen.
10)  Liefde is niet uit op verovering, maar op extase.
11)  ‘Het is van belang om op te merken wat ons opwindt en te begrijpen waarom het ons opwindt.’
12)  Seks verandert de wereld tot in de kern. Hoe we het inzetten is van belang.

AN ODE TO KEVIN GATES’ ‘ONE THING’

WHERE YOU ARE AT IS OKAY. GO FULLY INTO IT BECAUSE YOU WILL COME OUT THE OTHER SIDE.

How far back the rape goes we do not know, except it may have been the origin. An originary rape, with an unpronouncable name. A long-held mystery, so originary that unknowing has come to feel like knowing.

I dreamt of the song all night. All night it played in my dreams. The force of it exploding through my fever, my intermittent peace punched by its aggressions. Now I’ve caught its presence I can feel it echoing all through my days and nights, like sonic chemtrails polluting my ecosystem. These sparks that rise and go out. My interpretations wish-based, corroded by hormones, influenced by my belief in magic, starred by ritual.

Though there are many things that could be said to have ruined it, it is tempting to say that rape is the source of all ruin, which is why history is personal.

                      The song. It never stops. Seduction song. Direction song. Song of masculine imbalance, which is feminine imbalance, song of self, feedback looped into masculine imbalance, song of romantic tropes practiced, unmeant unfelt. Song of performed service, song to perform power, song to perform winning, song to perform defeat, repeat performance, song of infamy posting as comedy, song of battle in a soft field, song I love, song I hate, song I jerk off to, song that triggers my longing uncomplicated song that makes me feel the outline of something, outline of some specific thing I thought I had and lost but never had, song / whose friction was brief, song whose name I repeated, god and god song whose thumb mashed my lips to my teeth song, stuffing dick in you slow song trying to rip your track from your scalp song bitch song deepest in you, sorry at the place where you cum from song you cum to song you puff up your chest and be ego in song you pummel bullies in song you cross the street in, blonde song who turns your head, blonde song who drives you home, man song who confounds you man song pussy dripping through your drawers song please stop please stop please stop please stop

Yes, a great wound, a many-layered multi-fingered wound I cannot name, only number:

1) Rape culture is still 100% in our face, so much so that it can be revealed only slowly and its veil may be made of gentle laughter and/or raucous indulgent repetition and/or subtle infamy.
2) Shame is a lie that we tell each other over and over.
3) We are divine, and our sexual energy is inseparable from our divinity. Sex is so commonly used to satisfy egoic desires or to distract from insecurities. But in tantra, the alchemies of Horus, and the cult of Isis, the power of sex is to elevate and empower us, to charge our ethereal bodies with ecstasy, and to strengthen us against the forces that would turn us against ourselves and each other.
4) Sexual union that happens in mutual respect and love brings a state of surrender that creates a healing electromagnetic field called the microcosmic orbit which surrounds and nourishes us, expanding our presence and our capacity to give and receive love.
5) The empty space left by a lover is an outline of the infinite possibility of Spirit.
6) If a lover is to serve their highest purpose they must take the infinite form, that you may dissolve yourself into it and be Not-you.
7) Men and women have ideas about each other, which they nurture in secluded spaces where they cannot be challenged, only reinforced.
8) These ideas create a behavior of expectation which draw out the mirror form they anticipate, first as an idea and second as an energetic possibility.
9) Love brings up all that is not like itself in order that it may be healed.
10) Love’s agenda is not conquest, but ecstasy.
11) “It is important to notice what turns us on and to understand why it turns us on.”
12) Sex profoundly alters the world. How we use it matters.
Close

AN ODE TO KEVIN GATES’ ‘ONE THING’

WHERE YOU ARE AT IS OKAY. GO FULLY INTO IT BECAUSE YOU WILL COME OUT THE OTHER SIDE.

How far back the rape goes we do not know, except it may have been the origin. An originary rape, with an unpronouncable name. A long-held mystery, so originary that unknowing has come to feel like knowing.

I dreamt of the song all night. All night it played in my dreams. The force of it exploding through my fever, my intermittent peace punched by its aggressions. Now I’ve caught its presence I can feel it echoing all through my days and nights, like sonic chemtrails polluting my ecosystem. These sparks that rise and go out. My interpretations wish-based, corroded by hormones, influenced by my belief in magic, starred by ritual.

Though there are many things that could be said to have ruined it, it is tempting to say that rape is the source of all ruin, which is why history is personal.

                      The song. It never stops. Seduction song. Direction song. Song of masculine imbalance, which is feminine imbalance, song of self, feedback looped into masculine imbalance, song of romantic tropes practiced, unmeant unfelt. Song of performed service, song to perform power, song to perform winning, song to perform defeat, repeat performance, song of infamy posting as comedy, song of battle in a soft field, song I love, song I hate, song I jerk off to, song that triggers my longing uncomplicated song that makes me feel the outline of something, outline of some specific thing I thought I had and lost but never had, song / whose friction was brief, song whose name I repeated, god and god song whose thumb mashed my lips to my teeth song, stuffing dick in you slow song trying to rip your track from your scalp song bitch song deepest in you, sorry at the place where you cum from song you cum to song you puff up your chest and be ego in song you pummel bullies in song you cross the street in, blonde song who turns your head, blonde song who drives you home, man song who confounds you man song pussy dripping through your drawers song please stop please stop please stop please stop

Yes, a great wound, a many-layered multi-fingered wound I cannot name, only number:

1) Rape culture is still 100% in our face, so much so that it can be revealed only slowly and its veil may be made of gentle laughter and/or raucous indulgent repetition and/or subtle infamy.
2) Shame is a lie that we tell each other over and over.
3) We are divine, and our sexual energy is inseparable from our divinity. Sex is so commonly used to satisfy egoic desires or to distract from insecurities. But in tantra, the alchemies of Horus, and the cult of Isis, the power of sex is to elevate and empower us, to charge our ethereal bodies with ecstasy, and to strengthen us against the forces that would turn us against ourselves and each other.
4) Sexual union that happens in mutual respect and love brings a state of surrender that creates a healing electromagnetic field called the microcosmic orbit which surrounds and nourishes us, expanding our presence and our capacity to give and receive love.
5) The empty space left by a lover is an outline of the infinite possibility of Spirit.
6) If a lover is to serve their highest purpose they must take the infinite form, that you may dissolve yourself into it and be Not-you.
7) Men and women have ideas about each other, which they nurture in secluded spaces where they cannot be challenged, only reinforced.
8) These ideas create a behavior of expectation which draw out the mirror form they anticipate, first as an idea and second as an energetic possibility.
9) Love brings up all that is not like itself in order that it may be healed.
10) Love’s agenda is not conquest, but ecstasy.
11) “It is important to notice what turns us on and to understand why it turns us on.”
12) Sex profoundly alters the world. How we use it matters.

AN ODE TO KEVIN GATES’ ‘ONE THING’

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère