Poetry International Poetry International
Poem

Ursula Andkjær Olsen

(THE NAMELESS)

It is like a garden where everything
is robbed of its name by the great jewel thief.

Bad bad garden.

TELL ME! I am the mass so why am I so
lonely? TELL ME NOW!

You are sucking me dry DAMMIT. You are sucking me dry giant queen and
king kong of all genders you shout to me: “Give usss dessstinies! Lean out! We can’t tell you in advance. Little heart.”

I am not heart. Not the heart horrible
bloodsucker that needs me to stand there and PUMP the clammy
parasite. Let me ascend into hymns and howling. I have my heart

sitting everywhere. It is eating me up from inside and you? YOU suck me dry.

Are you trying to hatch me OUT?
I am your dirty eggz? Tyrannosaurus Flex. HAHA.

Will I reflect my top in the wave’s
blah blah blah. Huh?

Death and chaos and nameless, here you come, what are you but an
unbridled consumption of
hoodies?

And order would that be better NO from here where I sit chaos looks like the only possible freedom. Stuff it, you can stuff it you GIANT. FART.

Everything that doesn’t kill me makes me more and more
nameless. Only in paradise will this nameless thing in me open up and

flourish. Paradise after closing time when they’re not watching. For DAMMIT they’re always
watching PARAFART. It’s that pissy fence.

Good Breast and Bad Breast that’s you. I should have been
Enemy Of The State and the Serpent in Other People’s False Paradises. I would have to clear the Milky Way of stars:

Lean out!
I’ll throw up. That is what is expected.

Giant DAMMIT you will not eat me until I am destiny. Eat me. Drink me.
Smoke me until I become destiny. Suck. Giant giant destiny. You can smoke it. Smoke me now and tell me then.

And spare me this original

idyllic and solemn
alienation. PLEASE! Turn off that horrible PUMP I am
open and have hearts everywhere.

Let me anoint your mouthpieces. I am alone. In the midst of idyll and solemn icy garden this cold blue grotto where the sigh-stones drip. Incredibly quiet. I have
the seconds sitting. Seconds all over the place.

In the midst of solitude and intimacy. It is piss-dialectical to be
a social tit- and political creature one must separate in order to meet. First one must hang together and then one must separate

in order to meet. One must

tear out one’s hair in order to meet.
MAYBE one must die in order to meet? Is that what you’re saying you big

PISS!? Is that the kind of story you have got to tell?!
With eye for an eye super-bloodshot while
I sit with sighs and

seconds all over the clothes. DAMMIT where is my sobriety?
DAMMIT I am throwing up no

YOU are throwing ME

up as stars and eating me when I fall. If I can’t
stay up in the sky. AND DAMMIT I CAN’T I fall down.

S’il vous plaît! How many times does my
face have to split? Before I get a name. Breast Buddy and
Soft Brain. My heart that fucking parasite. Until YOU slake your thirst.

Just slake your thirst I’ll give you destiny. BITTE schön. Beat beat. Look here I come
with a belly full! Here’s the fat dripping TELL ME NOW!

Do I have my heart in the right place? What are we going to do about all that beating? DAMMIT. Everywhere and all over the place. The heart in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden I suppose it will make the nights whiter. Supersuperwhite. Will it for example tell me that loneliness comes before individuality?

Is it the name or the nameless that must be kept behind
fence under lock and key. HAHA. Is it me or is it

YOU BIG! And must it be looked after and watered or starved to death or both? OH. So that they are singing both of them

Good Breast and Bad Breast. Both Big Prick and Carrot. Them I will swing between that is destiny. That we can call a quadruple grip on my BALLS that is destiny? YES? You give all the names.

All that YOU have given me in the belly: security and both breasts and prick and carrot. DAMMIT how small I am.

YOU give both reality and dreams and I am the quiet before the name. Oh. TELL ME.

My dolls. Breast Buddy and Enemy Of The State. I gave them names
bury them with me when I die. Sweet sweet big

alarm. Let me howl and die.
The skin of my ass blossoms and becomes wings

flapping wings.

(HET MASSAMONSTER)

Het is als een tuin waar alles
van zijn naam wordt beroofd door de grote juwelendief.
 
Slechte slechte tuin.
 
VERTEL MIJ! Ik ben de massa dus waarom ben ik dan
eenzaam? VERTEL HET ME NU!
 
Je zuigt VERDOMME. Jij zuigt reuze koningin en
Kingkong van alle geslachten jij roept naar mij: “Geef onsss lot! Leun uit het raampje! Eerder kunnen we je niet
vertellen. Hartje”
 
Ik ben geen hart. Nee het hart akelige
profiteur heeft me nodig om te staan POMPEN de klamme
parasiet. Laat mij opstijgen in psalmen en gekrijs. Ik heb het hart
 
overal zitten. Het eet me van binnenuit op en jij? JIJ zuigt.
 
Wil je me UITbroeden?
Ben ik je rotte eiz? Tyrannosaurus Flex. HOHO.
 
Zal ik mijn top in de golf spiegelen?
Bla bla bla. WA´?
 
Dood en chaos en naamloos, daar kom je aan, wat ben je anders dan een
ongeremd verbruik van
hoodies?
 
En orde, zou dat beter zijn NEE hiervandaan waar ik zit lijkt chaos de enig mogelijke
vrijheid. Heb je daarvan terug REUZE. PIS.
 
Alles wat me niet doodt maakt me steeds
naamlozer. Pas in het paradijs zal dit naamloze in mij zich openen om te
 
bloeien. Het paradijs na sluitingstijd als ze niet opletten. Ze letten VERDOMME
altijd op IN HET PARAPIS. Dat komt door dat kuthek.
 
Good Breast en Bad Breast ben jij. Ik had
Enemy Of The State en De Slang in Het Valse Paradijs van De Anderen moeten zijn. Ik moest de melkweg
sterrenruimen:
 
Leun uit het raampje!
Ik moet overgeven. Dat wordt verwacht.
 
 
 
Reus je zult me VERDOMME niet opeten voordat ik lot ben. Opeten. Opdrinken.
Me roken voor ik lot ben. Zuigen. Reuze reuze lot. Rook je daarvan terug? Steek me nu en vertel me dan.
 
En laat deze oorspronkelijke
 
idyllische en plechtige
vervreemding aan mij voorbijgaan. PLEASE! Zet die akelige POMP uit ik ben
open en heb overal harten.
 
Laat me je mondstukken zalven. Ik ben alleen. Midden in de idylle en plechtigheid ijskoude tuin deze koude blauwwitte grot waar de zuchtstenen druppen. Ongelooflijk stil. Ik heb
de seconden zitten. Seconden overal.
 
Midden in eenzaamheid en intimiteit. Het is strontdialectisch om
maatschappijborst- en politiek dier te zijn je moet je scheiden om je te kunnen ontmoeten. Eerst hang je aan elkaar en dan moet je scheiden
 
om je te kunnen ontmoeten. Je moet
 
je haren uittrekken om je te kunnen ontmoeten.
Moet je MISSCHIEN sterven om je te kunnen ontmoeten? Zeg je dat jij grote
 
KUT!? Moet dat een verhaal voorstellen vertel je dat soort dingen?!
Met oog om oog superbloeddoorlopen terwijl ik
met zuchten en
 
seconden op mijn kleren zit. Waar is VERDOMME mijn nuchterheid?
Ik geef VERDOMME over nee
 
JIJ geeft MIJ over
 
als sterren en eet me op als ik val. Als ik niet zelf vast
aan de hemel kan blijven zitten. DAT KAN IK TOCH NIET ik val omlaag.
 
S’IL VOUS PLAÎT!! Hoeveel keer moet mijn
gezicht zich delen? Voordat ik een naam krijg. Borstvriendin en
zachte hersenen. Mijn hart die vieze parasiet. Voordat JIJ je dorst wilt stillen.
 
Stil even je dorst ik geef je lot. BITTE SCHÖN. Klop klop. Kijk hier
kom ik met mijn buik vol! Het vet druipt eraf  VERTEL ME NU!
 
Heb ik het hart op de juiste plaats? Wat moeten we met al dat geklop? VERDOMME. Overal en over alles. Het hart in de tuin in de tuin in de tuin in de tuin in de tuin in de tuin in de tuin
dat levert vast lichte nachten op. Supersuperlichte. Moet dat me bijvoorbeeld vertellen dat
eenzaamheid vóór individualiteit komt?
 
Is het de naam of het naamloze dat achter
de heg achter slot en grendel moet. HOHO. Ben ik het of ben
JIJ HET! En moet het verzorgd worden en water gegeven of geprobeerd uit te hongeren of
                                                                                                                                  allebei?
OH. Zodat ze zingend allebei zowel
Good Breast en Bad Breast. Zowel Grote Pik en Wortel. Daar moet ik tussen kiezen dat is het lot. Dat kun je een quadrupelgreep om mijn BOLLEN noemen dat is het lot? YES?
Jij geeft alle namen.
 
Alles wat jij me mee hebt gegeven in mijn buik: veiligheid en allebei mijn borsten en pik en wortel. Wat ben ik VERDOMME klein.
 
JIJ geeft de werkelijkheid en de dromen en ik ben stil vóór de naam. Oh.VERTEL ME.
 
Mijn poppen. Borstvriendin en Enemy Of The State. Die heb ik een naam gegeven
Begraaf ze met mij als ik sterf. Goede goede groot
Alarm. Laat me krijsen en sterven.
Mijn schouderbladen bloeien en worden vleugels
wapperende vleugels

(MASSEUHYRET)

Det er som en have hvor alting
frarøves sit navn af den store juveltyv.

Dårlig dårlig have.

FORTÆL MIG! Jeg er massen så hvorfor er jeg så
ensom? FORTÆL MIG NU!

Du er sugende for FANDEN. Du er sugende kæmpe dronning og
kingkong af alle køn du råber til mig: “Giv osss ssskæbner! Læn dig ud! Før kan vi ikke fortælle dig. Lille hjerte.”

Jeg er ikke hjerte. Nej hjertet lede
snylter det har brug for mig til at stå der og PUMPE den klamme
parasit. Lad mig stige op i salmer og hyl. Jeg har hjertet

siddende alle vegne. Det æder mig op indefra og du? DU suger.

Vil du ruge mig UD?
Er jeg dit skidne ægz? Tyrannosaurus Flex. HÅHÅ.

Skal jeg spejle min top i bølgen
bla bla bla. HVA’?

Død og kaos og navnløs, du kommer dér, hvad er du andet end et
uhæmmet forbrug af
hættetrøjer?

Og orden skulle dét være bedre NEJ herfra hvor jeg sidder ligner kaos den eneste mulige frihed. Stik den kan du stikke den din KÆMPE. FIS.

Alt hvad der ikke slår mig ihjel gør mig mere og mere
navnløs. Først i paradis vil dette navnløse i mig åbne sig op og

blomstre. Paradis efter lukketid når de ikke holder øje. For FANDEN de holder
altid øje I PARAFIS. Det er det pisse hegn.

Good Breast og Bad Breast det er dig. Jeg skulle have været
Enemy Of The State og Slangen i De Andres Falske Paradis. Jeg skulle stjernerydde mælkevejen:

Læn mig ud!
Jeg skal kaste op. Det er hvad der forventes.

Kæmpe du vil for FANDEN ikke æde mig før jeg er skæbne. Æde mig. Drikke mig.
Ryge mig før jeg bliver skæbne. Suge. Kæmpe kæmpe skæbne. Den kan du ryge. Ryg mig nu og fortæl mig så.

Og lad mig slippe for denne oprindelige

idylliske og højtidelige
fremmedgjorthed. PLEASE! Sluk den lede PUMPE jeg er
åben og har hjerter overalt.

Lad mig salve dine mundstykker. Jeg er alene. Midt i idyl og højtid iskold have denne
kolde blåhvide grotte hvor sukstenene drypper. Utrolig stille. Jeg har
sekunderne siddende. Sekunder over det hele.

Midt i ensomhed og intimitet. Det er pissedialektisk at være
samfundspatte- og politisk dyr man skal skille sig ad for at kunne mødes. Først hænger man sammen og så skal man skille sig ad

for at mødes. Man skal

rive håret ud for at mødes.
Skal man MÅSKE dø for at mødes? Er det dét du siger store

PIS!? Skulle det være en historie er det den slags du fortæller?!
Med øje for øje superblodskudt mens
jeg sidder med suk og

sekunder uden på tøjet. For FANDEN hvor er min nøgternhed?
For FANDEN jeg kaster op nej

DU kaster MIG

op som stjerner og æder mig når jeg falder. Hvis jeg ikke selv kan
sidde fast på himlen. DET KAN JEG SGU DA IKKE jeg falder ned.

S’IL VOUS PLAÎT!! Hvor mange gange skal mit
ansigt dele sig? Før jeg får et navn. Brystkammerat og
bløde hjerne. Mit hjerte den skide parasit. Før DU vil stille din tørst.

Stil lige din tørst jeg giver dig skæbne. BITTE SCHÖN. Banke banke. Se jeg
kommer her med mavesækken fuld! Her drypper fedtet FORTÆL MIG NU!

Har jeg hjertet på rette sted? Hvad skal vi med al den banken? For FANDEN. Alle vegne og over det hele. Hjertet i haven i haven i haven i haven i haven i haven i haven i haven det skal nok give lyse nætter. Supersuperlyse. Skal det for eksempel fortælle mig at ensomhed kommer før individualitet?

Er det navnet eller det navnløse der skal bag
hegn bag lås og slå. HÅHÅ. Er det mig eller er det

DU STORE! Og skal det passes og vandes eller forsøges sultet ihjel eller begge dele? ÅH. Sådan at de er syngende begge to både

Good Breast og Bad Breast. Både Big Pik og Gulerod. Dem skal jeg svinge imellem det er skæbne. Det kan man kalde et kvadrupelgreb om mine BOLLER det er skæbne? YES? Du giver alle navnene.

Alt det DU har givet mig med i mavesækken: sikkerhed og begge brysterne og pik og gulerod. For FANDEN hvor er jeg lille.

DU giver både virkeligheden og drømmene og jeg er stille før navn. Åh. FORTÆL MIG.

Mine dukker. Brystkammerat og Enemy Of The State. Dem har jeg givet navn
begrav dem med mig når jeg dør. Søde søde store

alarm. Lad mig hyle og dø.
Rygstykkerne blomstrer og bliver til vinger

blafrende vinger.
Close

(THE NAMELESS)

It is like a garden where everything
is robbed of its name by the great jewel thief.

Bad bad garden.

TELL ME! I am the mass so why am I so
lonely? TELL ME NOW!

You are sucking me dry DAMMIT. You are sucking me dry giant queen and
king kong of all genders you shout to me: “Give usss dessstinies! Lean out! We can’t tell you in advance. Little heart.”

I am not heart. Not the heart horrible
bloodsucker that needs me to stand there and PUMP the clammy
parasite. Let me ascend into hymns and howling. I have my heart

sitting everywhere. It is eating me up from inside and you? YOU suck me dry.

Are you trying to hatch me OUT?
I am your dirty eggz? Tyrannosaurus Flex. HAHA.

Will I reflect my top in the wave’s
blah blah blah. Huh?

Death and chaos and nameless, here you come, what are you but an
unbridled consumption of
hoodies?

And order would that be better NO from here where I sit chaos looks like the only possible freedom. Stuff it, you can stuff it you GIANT. FART.

Everything that doesn’t kill me makes me more and more
nameless. Only in paradise will this nameless thing in me open up and

flourish. Paradise after closing time when they’re not watching. For DAMMIT they’re always
watching PARAFART. It’s that pissy fence.

Good Breast and Bad Breast that’s you. I should have been
Enemy Of The State and the Serpent in Other People’s False Paradises. I would have to clear the Milky Way of stars:

Lean out!
I’ll throw up. That is what is expected.

Giant DAMMIT you will not eat me until I am destiny. Eat me. Drink me.
Smoke me until I become destiny. Suck. Giant giant destiny. You can smoke it. Smoke me now and tell me then.

And spare me this original

idyllic and solemn
alienation. PLEASE! Turn off that horrible PUMP I am
open and have hearts everywhere.

Let me anoint your mouthpieces. I am alone. In the midst of idyll and solemn icy garden this cold blue grotto where the sigh-stones drip. Incredibly quiet. I have
the seconds sitting. Seconds all over the place.

In the midst of solitude and intimacy. It is piss-dialectical to be
a social tit- and political creature one must separate in order to meet. First one must hang together and then one must separate

in order to meet. One must

tear out one’s hair in order to meet.
MAYBE one must die in order to meet? Is that what you’re saying you big

PISS!? Is that the kind of story you have got to tell?!
With eye for an eye super-bloodshot while
I sit with sighs and

seconds all over the clothes. DAMMIT where is my sobriety?
DAMMIT I am throwing up no

YOU are throwing ME

up as stars and eating me when I fall. If I can’t
stay up in the sky. AND DAMMIT I CAN’T I fall down.

S’il vous plaît! How many times does my
face have to split? Before I get a name. Breast Buddy and
Soft Brain. My heart that fucking parasite. Until YOU slake your thirst.

Just slake your thirst I’ll give you destiny. BITTE schön. Beat beat. Look here I come
with a belly full! Here’s the fat dripping TELL ME NOW!

Do I have my heart in the right place? What are we going to do about all that beating? DAMMIT. Everywhere and all over the place. The heart in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden I suppose it will make the nights whiter. Supersuperwhite. Will it for example tell me that loneliness comes before individuality?

Is it the name or the nameless that must be kept behind
fence under lock and key. HAHA. Is it me or is it

YOU BIG! And must it be looked after and watered or starved to death or both? OH. So that they are singing both of them

Good Breast and Bad Breast. Both Big Prick and Carrot. Them I will swing between that is destiny. That we can call a quadruple grip on my BALLS that is destiny? YES? You give all the names.

All that YOU have given me in the belly: security and both breasts and prick and carrot. DAMMIT how small I am.

YOU give both reality and dreams and I am the quiet before the name. Oh. TELL ME.

My dolls. Breast Buddy and Enemy Of The State. I gave them names
bury them with me when I die. Sweet sweet big

alarm. Let me howl and die.
The skin of my ass blossoms and becomes wings

flapping wings.

(THE NAMELESS)

It is like a garden where everything
is robbed of its name by the great jewel thief.

Bad bad garden.

TELL ME! I am the mass so why am I so
lonely? TELL ME NOW!

You are sucking me dry DAMMIT. You are sucking me dry giant queen and
king kong of all genders you shout to me: “Give usss dessstinies! Lean out! We can’t tell you in advance. Little heart.”

I am not heart. Not the heart horrible
bloodsucker that needs me to stand there and PUMP the clammy
parasite. Let me ascend into hymns and howling. I have my heart

sitting everywhere. It is eating me up from inside and you? YOU suck me dry.

Are you trying to hatch me OUT?
I am your dirty eggz? Tyrannosaurus Flex. HAHA.

Will I reflect my top in the wave’s
blah blah blah. Huh?

Death and chaos and nameless, here you come, what are you but an
unbridled consumption of
hoodies?

And order would that be better NO from here where I sit chaos looks like the only possible freedom. Stuff it, you can stuff it you GIANT. FART.

Everything that doesn’t kill me makes me more and more
nameless. Only in paradise will this nameless thing in me open up and

flourish. Paradise after closing time when they’re not watching. For DAMMIT they’re always
watching PARAFART. It’s that pissy fence.

Good Breast and Bad Breast that’s you. I should have been
Enemy Of The State and the Serpent in Other People’s False Paradises. I would have to clear the Milky Way of stars:

Lean out!
I’ll throw up. That is what is expected.

Giant DAMMIT you will not eat me until I am destiny. Eat me. Drink me.
Smoke me until I become destiny. Suck. Giant giant destiny. You can smoke it. Smoke me now and tell me then.

And spare me this original

idyllic and solemn
alienation. PLEASE! Turn off that horrible PUMP I am
open and have hearts everywhere.

Let me anoint your mouthpieces. I am alone. In the midst of idyll and solemn icy garden this cold blue grotto where the sigh-stones drip. Incredibly quiet. I have
the seconds sitting. Seconds all over the place.

In the midst of solitude and intimacy. It is piss-dialectical to be
a social tit- and political creature one must separate in order to meet. First one must hang together and then one must separate

in order to meet. One must

tear out one’s hair in order to meet.
MAYBE one must die in order to meet? Is that what you’re saying you big

PISS!? Is that the kind of story you have got to tell?!
With eye for an eye super-bloodshot while
I sit with sighs and

seconds all over the clothes. DAMMIT where is my sobriety?
DAMMIT I am throwing up no

YOU are throwing ME

up as stars and eating me when I fall. If I can’t
stay up in the sky. AND DAMMIT I CAN’T I fall down.

S’il vous plaît! How many times does my
face have to split? Before I get a name. Breast Buddy and
Soft Brain. My heart that fucking parasite. Until YOU slake your thirst.

Just slake your thirst I’ll give you destiny. BITTE schön. Beat beat. Look here I come
with a belly full! Here’s the fat dripping TELL ME NOW!

Do I have my heart in the right place? What are we going to do about all that beating? DAMMIT. Everywhere and all over the place. The heart in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden in the garden I suppose it will make the nights whiter. Supersuperwhite. Will it for example tell me that loneliness comes before individuality?

Is it the name or the nameless that must be kept behind
fence under lock and key. HAHA. Is it me or is it

YOU BIG! And must it be looked after and watered or starved to death or both? OH. So that they are singing both of them

Good Breast and Bad Breast. Both Big Prick and Carrot. Them I will swing between that is destiny. That we can call a quadruple grip on my BALLS that is destiny? YES? You give all the names.

All that YOU have given me in the belly: security and both breasts and prick and carrot. DAMMIT how small I am.

YOU give both reality and dreams and I am the quiet before the name. Oh. TELL ME.

My dolls. Breast Buddy and Enemy Of The State. I gave them names
bury them with me when I die. Sweet sweet big

alarm. Let me howl and die.
The skin of my ass blossoms and becomes wings

flapping wings.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère