Poetry International Poetry International
Poem

Ticha Muzavazi

I WON’T DO IT AGAIN

In this fast-paced, highly dramatic poem, the poet looks back at an unforgettable incident that happened during his high-school days.

As he says, he and his team of friends were in the habit of abusing girls. One day, his team of four boys found two innocent girls on their own in a classroom. The boys pounced on the girls, molesting them. The girls tried to resist, without any success. Eventually the victims screamed.

What happened thereafter is not stated. All the reader has to do is make assumptions. All the poet does is state emphatically that: “I won’t do it again; I won’t repeat these things that made teacher Muzavazi beat us so hard.”

Handichazvipamhi

Handichazvipamhi

Handichazvipamhi
Handichazvipamhi zvatakaroverwa naTicha Muzavazi
Handichazvidzokorori
Handichazvidzokorori zvatakakwaturirwa naVaMuzavazi

Isu vakomana
Kwatiri vasikana dzaiva mbeva dzokusevesa
Makare kare kare kare
Vasikana taingochachura takaringa divi

Takavawanikidza
Takavawana vari vaviri mukirasirumu, isu tiri vana

Zvakatanga naJoji
Joji ndiye wakatanga nazvo kuraura Magi

Nechokuseri kwegonhi
Raviro ndiko kwaakasarira nhamo yangu naRugara

Kukakata nokukakata
Kuzvuva achiramba
Kubata nokubata – bata
Kubvisa nokubvisa
Vese pamwe mhere kwetsu

Handichazvipamhi
Handichazvidzokorori zvatakaroverwa naVaMuzavazi
Close

I WON’T DO IT AGAIN

In this fast-paced, highly dramatic poem, the poet looks back at an unforgettable incident that happened during his high-school days.

As he says, he and his team of friends were in the habit of abusing girls. One day, his team of four boys found two innocent girls on their own in a classroom. The boys pounced on the girls, molesting them. The girls tried to resist, without any success. Eventually the victims screamed.

What happened thereafter is not stated. All the reader has to do is make assumptions. All the poet does is state emphatically that: “I won’t do it again; I won’t repeat these things that made teacher Muzavazi beat us so hard.”

I WON’T DO IT AGAIN

In this fast-paced, highly dramatic poem, the poet looks back at an unforgettable incident that happened during his high-school days.

As he says, he and his team of friends were in the habit of abusing girls. One day, his team of four boys found two innocent girls on their own in a classroom. The boys pounced on the girls, molesting them. The girls tried to resist, without any success. Eventually the victims screamed.

What happened thereafter is not stated. All the reader has to do is make assumptions. All the poet does is state emphatically that: “I won’t do it again; I won’t repeat these things that made teacher Muzavazi beat us so hard.”
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère