Poetry International Poetry International
Poem

Ken Babstock

HOLOGRAM, AUBADE

HOLOGRAM, AUBADE

Ochtend. Bijl of dissel? De stank komt van Stelco*.
De schaduw van een kraai schiet
de volle lengte van een valse acacia –
neer, daarna er meteen weer op.
De dauw al van de wortels afgebrand.
Hondenneus, of ontstekingsdopje
van een omgedraaide shuttle als
iets opgeslagen onder het gemaaide gazon.
 
Oorspronkelijke Dingist, weet je Texas nog?
Hazen die oliekranen mimen, zonder veel
effect, hoewel ze de aardtrillingen ondergingen.
Ik verzin het gewoon –
 
goedkope Cuervo**, vlo flitst in winkelpuikapellen, en
de tumorbobbelige achterbank van een Rambler met een verhaal.
 
Wat als het allemaal zou moeten werken
zoals het nu vorm is gegeven, geen
andere bindende eigenschap of kracht?
 
Tijdens de eerstvolgende staking gaan
wielladers er als draken vandoor
om hun tanden te stoken, ingekwartierd in de gemeente-
groeve. Er is een provisiekast bij
de bandenschommel. Kraai weet dat je
weet dat hij weet dat jij weet.
 
Toen de toneelhaai stierf werd zijn tand
de eerste talisman toen ornament
toen forensisch interessant
in een tweedelige aflevering van Hoarders***.
 
Wereldbeeld van een afdankpaard, dumppaard
niet dat je hem ooit zag aankomen
maar je zag een Cassandra**** komen.
 
Halve kilometer van het Poolse mannenkoor
van kikkers bij een rioolbuis, hun gekwaak en geklonk
dragers van verwildering op aarde. De narrenpakken
van de nacht nu in de greppel opgetast. Wat
een prestatie, de gehavende softbal!
Sta in het bolwerk
van de sumak – wat, spook, voel je?

HOLOGRAM, AUBADE

A.M. Axe or adze? Blame the tang on Stelco.
A crow’s shadow shoots
the full length of the black locust —
down, then right back up it again.
The dew already burnt off the carrots.
Dog’s nose, or detonator tip
of an upturned shuttlecock like
something silo’d under the mown lawn.
 
Original Thingist, remember Texas?
Jackrabbits mimicking oil derricks, to less
effect, though they suffered the earth’s shudders.
I just make it up —
 
cheap Cuervo, flea flickers in shopfront chapels, and
the tumoured bench seat of a Rambler with a history.
 
What if it’s all meant to work
the way it’s fashioned now, no
other binding property or force?
 
In the coming work stoppage, front-end
loaders will dragon off
to pick their teeth barracked in the municipal
pit. There’s a food cache near
the tire swing. Crow knows you
know it knows you know.
 
When the prop shark died its tooth
became first talisman then decorative
then forensically interesting
in a two-part episode of Hoarders.
 
World-view of a killhorse, loosehorse,
not that you ever saw it coming
but you saw a Cassandra coming.
 
Quarter mile from the Polish men’s choir
of frogs near a culvert, their kekking and blanging
bewilderment’s agent on earth. Night’s idiot
vestments now piled in the gorge. What
an accomplishment, the scarred softball!
Stand inside the dome
of sumac — what, phantom, do you feel?
Close

HOLOGRAM, AUBADE

A.M. Axe or adze? Blame the tang on Stelco.
A crow’s shadow shoots
the full length of the black locust —
down, then right back up it again.
The dew already burnt off the carrots.
Dog’s nose, or detonator tip
of an upturned shuttlecock like
something silo’d under the mown lawn.
 
Original Thingist, remember Texas?
Jackrabbits mimicking oil derricks, to less
effect, though they suffered the earth’s shudders.
I just make it up —
 
cheap Cuervo, flea flickers in shopfront chapels, and
the tumoured bench seat of a Rambler with a history.
 
What if it’s all meant to work
the way it’s fashioned now, no
other binding property or force?
 
In the coming work stoppage, front-end
loaders will dragon off
to pick their teeth barracked in the municipal
pit. There’s a food cache near
the tire swing. Crow knows you
know it knows you know.
 
When the prop shark died its tooth
became first talisman then decorative
then forensically interesting
in a two-part episode of Hoarders.
 
World-view of a killhorse, loosehorse,
not that you ever saw it coming
but you saw a Cassandra coming.
 
Quarter mile from the Polish men’s choir
of frogs near a culvert, their kekking and blanging
bewilderment’s agent on earth. Night’s idiot
vestments now piled in the gorge. What
an accomplishment, the scarred softball!
Stand inside the dome
of sumac — what, phantom, do you feel?

HOLOGRAM, AUBADE

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère