Poetry International Poetry International
Poem

Christian Hawkey

the book of dip netting beaks

het boek van schepnetsnavels

het boek van schepnetsnavels, het boek van
in modder wroetende snavels, het boek van zoenen
als een vorm van messen slijpen,
het boek van verliefden & het boek van geliefden,
het boek van glas, floatglas,
& het boek van lichamen, lichamen als vogels
die tegen het glas op knallen, tegen onzichtbare dingen, het idee
van onzichtbare dingen, het boek van religie
& boek van de doden, de halfdoden,
de net nieuwe doden, de bijna doden, de zo goed als doden,
zij die zo dood zijn als een pier, dood als een overbodig zinsdeel,
& het boek van de herrezenen, gereanimeerden,
het boek van vlees aan elkaar genaaid, organen geoogst,
bloedtransfusie gegeven, het boek van zombies
& het boek van bewustzijn,
het boek van bewustzijn onder de rottende arm gestopt
van een zombie die richting de zon strompelt,
richting het licht, richting mens, de 9e inrichting,
de ondergelopen inrichting, de inrichting van mensen
als getallen, welk tal mensen dan ook
die het boek van geluk lezen,
het boek van pillen, het boek van orakels & oorschelpen,
& het boek van homofonen & heteroniemen,
met zand gevulde lichaamsopeningen, met licht gevulde lichaamsopeningen,
met pijn gevuld, met speelgoed gevuld, met groente gevuld,
met woorden gevuld, of eerder woorden sprekend,
het boek van of, van van, van b, van beginnen
& van boeken die ook beginnen, die eindigen
of nooit eindigen, het omslagloze boek, het boek zonder pagina’s,
het boek van watervallen, het boek van geschriften,
het geschrift van het boek van watervallen & die ene
daar lezend, daar vallend, weer aan de oppervlakte komend
in het boek van ruis, formules, formuleringen,
een voor elk, een voor elke afbeelding
die rond gaat, ongebonden, de afbeelding
van een boek in zijn hand houdend, de afbeelding van
een gezicht in de hand, een gezicht uit het boek van gezichten,
onbevleesd, geurloos, een gezicht ter grote van een
duimnagel, in elkaar geperst, gecodeerd,
een rijtje getallen, onstoffelijk, een gezicht
in een rivier van gezichten, stromend, waar
is je hoofd nu, je gezicht nu

the book of dip netting beaks, the book of
mud probing beaks, the book of kissing
as a form of knife sharpening,
the book of lovers & the book of beloveds,
the book of glass, float glass,
& the book of bodies, bodies as birds
slamming into glass, into invisible things, the idea
of invisible things, the book of religion
& the book of the dead, the half dead,
the newly dead, the almost dead, the nearly dead,
those dead as door nails, dead as a dead phrase,
& the book of the resuscitated, the reanimated,
the book of flesh sewn together, organs harvested,
blood transfused, the book of zombies
& the book of consciousness,
the book of consciousness tucked under the rotting arm
of a zombie stumbling sunward,
lightward, humanward, the 9th ward,
the flooded ward, the ward of humans
as numbers, any number of humans
reading the book of happiness,
the book of pills, the book of oracles & auricles
& the book of homophones & heteronyms,
sand-filled orifices, light-filled orifices,
pain-filled, toy-filled, vegetable-filled,
word-filled, or used to speak words,
the book of or, of of, of b, of beginnings
& of books that also begin, that end
or never end, the coverless book, the pageless book,
the book of waterfalls, the book of scrolls,
the scroll of the book of waterfalls & the one
reading there, falling there, surfacing
in the book of noise, spells, spellings,
one for each one, one for every image
circulating, unbound, holding
the image of a book in hand, the image of
a face in hand, a face from the book of faces,
fleshless, odorless, a face the size of a
thumbnail, compressed, encoded,
a series of numbers, immaterial, a face
in a river of faces, streaming, where
is your head now, your face now
Close

the book of dip netting beaks

the book of dip netting beaks, the book of
mud probing beaks, the book of kissing
as a form of knife sharpening,
the book of lovers & the book of beloveds,
the book of glass, float glass,
& the book of bodies, bodies as birds
slamming into glass, into invisible things, the idea
of invisible things, the book of religion
& the book of the dead, the half dead,
the newly dead, the almost dead, the nearly dead,
those dead as door nails, dead as a dead phrase,
& the book of the resuscitated, the reanimated,
the book of flesh sewn together, organs harvested,
blood transfused, the book of zombies
& the book of consciousness,
the book of consciousness tucked under the rotting arm
of a zombie stumbling sunward,
lightward, humanward, the 9th ward,
the flooded ward, the ward of humans
as numbers, any number of humans
reading the book of happiness,
the book of pills, the book of oracles & auricles
& the book of homophones & heteronyms,
sand-filled orifices, light-filled orifices,
pain-filled, toy-filled, vegetable-filled,
word-filled, or used to speak words,
the book of or, of of, of b, of beginnings
& of books that also begin, that end
or never end, the coverless book, the pageless book,
the book of waterfalls, the book of scrolls,
the scroll of the book of waterfalls & the one
reading there, falling there, surfacing
in the book of noise, spells, spellings,
one for each one, one for every image
circulating, unbound, holding
the image of a book in hand, the image of
a face in hand, a face from the book of faces,
fleshless, odorless, a face the size of a
thumbnail, compressed, encoded,
a series of numbers, immaterial, a face
in a river of faces, streaming, where
is your head now, your face now

the book of dip netting beaks

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère