Poetry International Poetry International
Poem

Nguyễn Tiên Hoàng

Evidence

Now Found Guilty
[stamped, by the highest Authority in Region]

List:

Ability to read

Talk, ability to talk in sentences

Ability to argue

Argumentative

Glasses (a pair, broken, hidden)

Paper (supply source: Yet to be determined)

Use ‘Please’
(Heard. Even though Not often)

Tang vật

Tang vật

Xét Có Tội
[dấu mộc chứng thực của Trên]

Danh sách:

Khả năng đọc

Nói, khả năng nói ra câu

Khả năng cãi

Hay cãi chống

Kiếng (một cặp, bể, giấu)

Giấy (nguồn cung cấp: Chưa xác định)

Nghe thỉnh thoảng đã
sử dụng từ “Xin vui lòng”
Close

Evidence

Now Found Guilty
[stamped, by the highest Authority in Region]

List:

Ability to read

Talk, ability to talk in sentences

Ability to argue

Argumentative

Glasses (a pair, broken, hidden)

Paper (supply source: Yet to be determined)

Use ‘Please’
(Heard. Even though Not often)

Evidence

Now Found Guilty
[stamped, by the highest Authority in Region]

List:

Ability to read

Talk, ability to talk in sentences

Ability to argue

Argumentative

Glasses (a pair, broken, hidden)

Paper (supply source: Yet to be determined)

Use ‘Please’
(Heard. Even though Not often)
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère