Poetry International Poetry International
Poem

Robert Hass

TIME AND MATERIALS

TIJD EN MATERIALEN

1
Laag na laag opbrengen,
Alsof het tot de regelmaat van elke dag behoorde:

Het sneeuwde; ik deed klusjes aan een bureau;
Een witte vlaag verdikte zich buiten het raam; mijn tong
Smaakte naar de lijm van briefomslagen.

Op deze dag zonlicht op rode steen, kale bomen,
Niets verroert zich in de ijzige lucht.

Op deze dag trilt een kleurwaas bij de sportzaal
Waar de lichaamshitte
Het vochtige, koude oppervlak van de glaswand ontmoet.

Liefde bedreven, kerrie bereid, met vrienden gebeld en
Gepraat; degene wiens broer was gestorven
Baadde afwisselend in tranen en gemijmer,
Als iemand die valt en opstaat
En rent en valt en opstaat.


2
Het doel van dit gedicht is om niet te vernieti

Om niet te vernie

Het doel van dit gedicht is de aangifte van een diefstal,
In uitvoering, van alles
Wat deze woorden
En hun plaatsing op de pagina niet zijn.

Het doel va  n dit gedicht is de aangifte van een diefstal,
   In uitvoer  ing van alles wat bestaat
En wat d  eze woorden niet zijn
   Noch hun p laatsing op de pagina

Het doel van it gedic is d  aang een diefstal
   In itvoe  n al es at staat
En w  eze w rden ni zijn
   Noch hun pla ts ng o de pag

3

Striemen, schrammen, smeren, strepen,
Bevlekken, bekladden, gutsen, schrapen.

‘Action painting’ d.w.z.
De schilder gaat zich als tijd gedragen.

4

De tikfout zou het ‘pijnselen’ (‘paining’) zijn.

(Schaven.)

5

Of om tijd weer te geven en buiten
Zijn horizontaal gejakker te staan, om even
Het gevoel te hebben buiten
Zijn onbehouwen gejakker te staan.


6

Een verticaal gebaar dan, de wijze waarop woede
Of begeerte een leven uit elkaar kan rukken,

Een of andere kleurenwond.

TIME AND MATERIALS

1
To make layers,
As if they were a steadiness of days:

It snowed; I did errands at a desk;
A white flurry out the window thickening; my tongue
Tasted of the glue on envelopes.

On this day sunlight on red brick, bare trees,
Nothing stirring in the icy air.

On this day a blur of color moving at the gym
Where the heat from bodies
Meets the watery, cold surface of the glass.

Made love, made curry, talked on the phone
To friends, the one whose brother died
Was crying and thinking alternately,
Like someone falling down and getting up
And running and falling and getting up.

2
The object of this poem is not to annihila

To not annih

The object of this poem is to report a theft,
In progress, of everything
That is not these words
And their disposition on the page.

The object o   f this poem is to report a theft,
            In progre   ss of everything that exists
That is not th   ese words
            And their d   isposition on the page.

The object     of his poe is t     repor a theft
           In rogres f ever hing at xists
Th is no ese w rds
           And their disp sit on o the pag

3
To score, to scar, to smear, to streak,
To smudge, to blur, to gouge, to scrape.

“Action painting,” i.e.,
The painter gets to behave like time.

4
The typo would be “paining.”

(To abrade.)

5
Or to render time and stand outside
The horizontal rush of it, for a moment
To have the sensation of standing outside
The greenish rush of it.

6
Some vertical gesture then, the way that anger
Or desire can rip a life apart,

Some wound of color.
Close

TIME AND MATERIALS

1
To make layers,
As if they were a steadiness of days:

It snowed; I did errands at a desk;
A white flurry out the window thickening; my tongue
Tasted of the glue on envelopes.

On this day sunlight on red brick, bare trees,
Nothing stirring in the icy air.

On this day a blur of color moving at the gym
Where the heat from bodies
Meets the watery, cold surface of the glass.

Made love, made curry, talked on the phone
To friends, the one whose brother died
Was crying and thinking alternately,
Like someone falling down and getting up
And running and falling and getting up.

2
The object of this poem is not to annihila

To not annih

The object of this poem is to report a theft,
In progress, of everything
That is not these words
And their disposition on the page.

The object o   f this poem is to report a theft,
            In progre   ss of everything that exists
That is not th   ese words
            And their d   isposition on the page.

The object     of his poe is t     repor a theft
           In rogres f ever hing at xists
Th is no ese w rds
           And their disp sit on o the pag

3
To score, to scar, to smear, to streak,
To smudge, to blur, to gouge, to scrape.

“Action painting,” i.e.,
The painter gets to behave like time.

4
The typo would be “paining.”

(To abrade.)

5
Or to render time and stand outside
The horizontal rush of it, for a moment
To have the sensation of standing outside
The greenish rush of it.

6
Some vertical gesture then, the way that anger
Or desire can rip a life apart,

Some wound of color.

TIME AND MATERIALS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère