Poetry International Poetry International
Gedicht

Chirikure Chirikure

The umbilical cord

I am not stone, chicken or even wind, no!

There was something that bound me to my mother, in her womb,
For nine months, and I did not lack for food.
There is something that unites me with the human family on earth,
Giving me support and sustenance all my life.
There is something that unites me with the ancestors.
I owe my survival to their guidance and light.
There is something that binds me to the Almighty Creator
Whose hand points out the way for me – in birth, death or resurrection.
Something will unite me again with those gone before, when I follow them.
In happiness or sorrow, in times of plenty or famine,
I will be working hand-in-hand with them.
There is something that binds me to the fatherland – Africa.
They can kill me, torture, harass or even maim me,
I will still persevere.

This something, whatever it is –
This something is why I am here, now, alive
Yesterday, today, tomorrow and forever!

Rukuvhute

Rukuvhute

Handisi dombo, huku kana mhepo! Kwete!

Chaivapo chaindisunganidza naamai, mumhumbu,
Mwedzi mipfumbamwe, kudya ndichiwana.
Chiripo chinondibatanidza nemhuri, panyika,
Upenyu hwose tsigiro neyamuro ndichiwana.
Chiripo chinondisungamidza nevadzimu,
Kurarama kwese vari mudonzvo nemwenje wangu,
Chiripo chinondibatanidza naZame Musikavanhu,
Kusikwa, kufa, kumuka, rwake ruoko ruchinongedza nzira.
Chiripo chichazondisunganidza nevari pasi, ndiri nyikadzimu,
Kufara, kusuwa; kuguta, kushaya ndichizovabatsira.
Chiripo chinondisunganidza neivhu rababa – Afrika,
Kupondwa, kushushwa, kuremadzwa, ndichingoshingirira.

Ichocho chacho ichocho,
Ndiko saka ndiripo
Nezuro, nhasi, mangwana, nekumhepo.
Chirikure  Chirikure

Chirikure Chirikure

(Zimbabwe, 1962)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Zimbabwe

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Shona

Gedichten Dichters
Close

Rukuvhute

Handisi dombo, huku kana mhepo! Kwete!

Chaivapo chaindisunganidza naamai, mumhumbu,
Mwedzi mipfumbamwe, kudya ndichiwana.
Chiripo chinondibatanidza nemhuri, panyika,
Upenyu hwose tsigiro neyamuro ndichiwana.
Chiripo chinondisungamidza nevadzimu,
Kurarama kwese vari mudonzvo nemwenje wangu,
Chiripo chinondibatanidza naZame Musikavanhu,
Kusikwa, kufa, kumuka, rwake ruoko ruchinongedza nzira.
Chiripo chichazondisunganidza nevari pasi, ndiri nyikadzimu,
Kufara, kusuwa; kuguta, kushaya ndichizovabatsira.
Chiripo chinondisunganidza neivhu rababa – Afrika,
Kupondwa, kushushwa, kuremadzwa, ndichingoshingirira.

Ichocho chacho ichocho,
Ndiko saka ndiripo
Nezuro, nhasi, mangwana, nekumhepo.

The umbilical cord

I am not stone, chicken or even wind, no!

There was something that bound me to my mother, in her womb,
For nine months, and I did not lack for food.
There is something that unites me with the human family on earth,
Giving me support and sustenance all my life.
There is something that unites me with the ancestors.
I owe my survival to their guidance and light.
There is something that binds me to the Almighty Creator
Whose hand points out the way for me – in birth, death or resurrection.
Something will unite me again with those gone before, when I follow them.
In happiness or sorrow, in times of plenty or famine,
I will be working hand-in-hand with them.
There is something that binds me to the fatherland – Africa.
They can kill me, torture, harass or even maim me,
I will still persevere.

This something, whatever it is –
This something is why I am here, now, alive
Yesterday, today, tomorrow and forever!
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère