Poetry International Poetry International
Gedicht

Nora Gomringer

Often times

One time the farmer danced so wildly in the mud that the calf was frightened
One time I took castor oil and lost the child
One time she ran after a man who absolutely didn’t want her
One time I wanted to shake an apple from the tree and ten fell on my head
One time a soldier came and when I went to shake his hand, I saw that he had none
One time blood rushed to her face when she was meant to dance a Dashing White Sergeant with the sergeant
One time she peed standing up to warm her feet on the icy cold meadow
One time a table of cakes stood there and the whole house smelt of memories because she wouldn’t bake any more
One time he called me by the name of my sister
One time the farmer was so tired he fell asleep on my sister in the cowshed
One time I told the teacher what happened at home on the farm
One time she came to visit One time and never again
One time I shook out the duvets and the feathers swirled through the air like in the fairy tale
One time she said she wanted to visit our brother in town and the farmer said maybe
One more time he said maybe
One more time she asked
One time I drew a large dog and smudged its outlines because it is important to remain unpredictable
One time a letter arrived for my sister and the farmer read it aloud in her room, the farmer read very slowly
One time I held a hand in the darkness, it was warm and soft
One time our mother was here and drank whisky with the farmer
One time their hands touched as they did so, soon after she packed her bag and left without waiting for me
One time I came home to an empty house, I had never been happier
One time a dog fell into the slurry pit
One time the hunter had to come, he too drank whisky
One time my sister said she could run like the wind
One time the window was open before everyone in the house was awake, the wind wafted in
One time I stood in my nightdress, it was very early, and I gazed after my sister, the way she ran like the wind
One time I placed milk, bread, whisky on the table
One time he touched me, said words I didn’t understand, showed me secrets
All at once I was and remained my sister, replaced from time and time again one person with another
One more time I saw the glow worm in the glass, became my sister once again
One time my brother then: the wind

Vaak

Eens danste de boer zo wild in de drek dat het kalf ervan schrok
Eens slikte ik wonderolie en verloor het kind
Eens liep ze een man achterna die haar beslist niet wilde
Eens wilde ik een appel uit de boom schudden en kreeg er tien op mijn hoofd
Eens kwam er een soldaat en toen ik hem een hand wilde geven, zag ik dat hij er geen meer had
Eens schoot het bloed naar haar hoofd toen ze een ländler met de landvoogd moest dansen
Eens stond zij te plassen om haar voeten in de ijskoude wei te warmen
Eens was er een taartenbuffet en het huis rook naar herinneringen omdat ze er nooit meer een zou bakken
Eens noemde hij mij bij de naam van mijn zus
Eens was de boer zo moe dat hij in de stal op mijn zus in slaap viel
Eens vertelde ik de juf wat er op ons erf gebeurde
Eens kwam ze op bezoek Eens maar nooit weer
Eens schudde ik de bedden en de veertjes dwarrelden op als in sprookjes
Eens zei ze dat ze haar broer in de stad wilde opzoeken en de boer zei misschien
Eens opnieuw zei hij misschien Eens vroeg ze het nog
Eens tekende ik een grote hond en arceerde de contouren omdat het belangrijk is om onberekenbaar te blijven
Eens kwam er een brief voor mijn zus en de boer las hem voor in haar kamer, de boer las heel langzaam
Eens hield ik een hand vast in het donker, hij was warm en week
Eens was de moeder bij ons en dronk een borrel met de boer
Eens raakten hun handen elkaar aan, prompt pakte ze haar tas en vertrok, zonder op mij te wachten
Eens kwam ik thuis in een leeg huis, nog nooit was ik zo gelukkig geweest
Eens viel een hond in de gierput
Eens moest de jager komen, ook hij dronk een borrel
Eens zei mijn zus dat ze kon rennen als de wind
Eens stond het raam open voordat iedereen wakker was in dit huis, de wind waaide naar binnen
Eens stond ik in mijn nachthemd, het was heel vroeg, en ik keek mijn zus na, hoe ze rende als de wind
Eens zette ik melk, brood, borrel op tafel
Eens pakte hij me vast, zei woorden die ik niet begreep, onthulde geheimen
Opeens was en bleef ik mijn zus, verving keer op keer een persoon door een ander
Eens nog zag ik de vuurvliegjes in de pot, werd nog eens mijn zus
Toen eens mijn broer: de wind

Vielmals

Einmal tanzte der Bauer so wild im Matsch, dass das Kalb sich erschreckte
Einmal nahm ich Rizinus und verlor das Kind
Einmal lief sie einem Mann nach, der sie partout nicht wollte
Einmal wollte ich einen Apfel vom Baum schütteln und bekam zehn auf den Kopf
Einmal kam ein Soldat und als ich ihm die Hand geben wollte, sah ich, dass da bei ihm keine mehr war
Einmal schoss ihr das Blut in den Kopf, als sie einen Ländler mit dem Landrat tanzen sollte
Einmal pinkelte sie im Stehen, um ihre Füße auf der eiskalten Weide zu wärmen
Einmal stand da ein Kuchenbuffet und das Haus duftete nach Erinnerungen, weil sie
keinen mehr backen würde
Einmal rief er mich beim Namen meiner Schwester
Einmal war der Bauer so müde, dass er im Stall auf meiner Schwester einschlief
Einmal erzählte ich der Lehrerin, was uns passierte auf dem Hof
Einmal kam sie zu Besuch Einmal und nie wieder
Einmal schüttelte ich die Betten und die Federn wirbelten herum wie im Märchen
Einmal sagte sie, sie wolle den Bruder in der Stadt besuchen und der Bauer sagte vielleicht
Einmal wieder sagte er vielleicht Einmal noch fragte sie
Einmal zeichnete ich einen großen Hund und schraffierte seine Umrisse, weil es wichtig ist, unberechenbar zu bleiben
Einmal kam ein Brief an meine Schwester an und der Bauer las ihn ihr vor in ihrer Kammer, der Bauer las sehr langsam
Einmal hielt ich eine Hand im Dunkeln, sie war warm und weich
Einmal war die Mutter bei uns und trank Schnäpse mit dem Bauern
Einmal berührten sich dabei ihre Hände, gleich packte sie ihre Tasche und ging, ohne auf mich gewartet zu haben
Einmal kam ich nach Hause zu einem leeren Haus, nie war ich glücklicher
Einmal fiel ein Hund in die Jauchegrube
Einmal musste der Jäger kommen, der trank auch Schnäpse
Einmal sagte meine Schwester, sie könne rennen wie der Wind
Einmal war das Fenster offen, bevor alle wach waren in diesem Haus, der Wind wehte hinein
Einmal stand ich im Nachthemd, es war sehr früh, und ich sah meiner Schwester nach, wie sie rannte wie der Wind
Einmal stellte ich Milch, Brot, Schnaps auf den Tisch
Einmal fasste er mich an, sagte Worte, die ich nicht ver- stand, zeigte Geheimnisse auf
Auf einmal war und blieb ich meine Schwester, ersetzte ein um das andere Mal einen Menschen mit einem anderen
Einmal noch sah ich die Glühwürmchen im Glas, wurde noch einmal meine Schwester
Einmal mein Bruder dann: der Wind
Close

Vaak

Eens danste de boer zo wild in de drek dat het kalf ervan schrok
Eens slikte ik wonderolie en verloor het kind
Eens liep ze een man achterna die haar beslist niet wilde
Eens wilde ik een appel uit de boom schudden en kreeg er tien op mijn hoofd
Eens kwam er een soldaat en toen ik hem een hand wilde geven, zag ik dat hij er geen meer had
Eens schoot het bloed naar haar hoofd toen ze een ländler met de landvoogd moest dansen
Eens stond zij te plassen om haar voeten in de ijskoude wei te warmen
Eens was er een taartenbuffet en het huis rook naar herinneringen omdat ze er nooit meer een zou bakken
Eens noemde hij mij bij de naam van mijn zus
Eens was de boer zo moe dat hij in de stal op mijn zus in slaap viel
Eens vertelde ik de juf wat er op ons erf gebeurde
Eens kwam ze op bezoek Eens maar nooit weer
Eens schudde ik de bedden en de veertjes dwarrelden op als in sprookjes
Eens zei ze dat ze haar broer in de stad wilde opzoeken en de boer zei misschien
Eens opnieuw zei hij misschien Eens vroeg ze het nog
Eens tekende ik een grote hond en arceerde de contouren omdat het belangrijk is om onberekenbaar te blijven
Eens kwam er een brief voor mijn zus en de boer las hem voor in haar kamer, de boer las heel langzaam
Eens hield ik een hand vast in het donker, hij was warm en week
Eens was de moeder bij ons en dronk een borrel met de boer
Eens raakten hun handen elkaar aan, prompt pakte ze haar tas en vertrok, zonder op mij te wachten
Eens kwam ik thuis in een leeg huis, nog nooit was ik zo gelukkig geweest
Eens viel een hond in de gierput
Eens moest de jager komen, ook hij dronk een borrel
Eens zei mijn zus dat ze kon rennen als de wind
Eens stond het raam open voordat iedereen wakker was in dit huis, de wind waaide naar binnen
Eens stond ik in mijn nachthemd, het was heel vroeg, en ik keek mijn zus na, hoe ze rende als de wind
Eens zette ik melk, brood, borrel op tafel
Eens pakte hij me vast, zei woorden die ik niet begreep, onthulde geheimen
Opeens was en bleef ik mijn zus, verving keer op keer een persoon door een ander
Eens nog zag ik de vuurvliegjes in de pot, werd nog eens mijn zus
Toen eens mijn broer: de wind

Often times

One time the farmer danced so wildly in the mud that the calf was frightened
One time I took castor oil and lost the child
One time she ran after a man who absolutely didn’t want her
One time I wanted to shake an apple from the tree and ten fell on my head
One time a soldier came and when I went to shake his hand, I saw that he had none
One time blood rushed to her face when she was meant to dance a Dashing White Sergeant with the sergeant
One time she peed standing up to warm her feet on the icy cold meadow
One time a table of cakes stood there and the whole house smelt of memories because she wouldn’t bake any more
One time he called me by the name of my sister
One time the farmer was so tired he fell asleep on my sister in the cowshed
One time I told the teacher what happened at home on the farm
One time she came to visit One time and never again
One time I shook out the duvets and the feathers swirled through the air like in the fairy tale
One time she said she wanted to visit our brother in town and the farmer said maybe
One more time he said maybe
One more time she asked
One time I drew a large dog and smudged its outlines because it is important to remain unpredictable
One time a letter arrived for my sister and the farmer read it aloud in her room, the farmer read very slowly
One time I held a hand in the darkness, it was warm and soft
One time our mother was here and drank whisky with the farmer
One time their hands touched as they did so, soon after she packed her bag and left without waiting for me
One time I came home to an empty house, I had never been happier
One time a dog fell into the slurry pit
One time the hunter had to come, he too drank whisky
One time my sister said she could run like the wind
One time the window was open before everyone in the house was awake, the wind wafted in
One time I stood in my nightdress, it was very early, and I gazed after my sister, the way she ran like the wind
One time I placed milk, bread, whisky on the table
One time he touched me, said words I didn’t understand, showed me secrets
All at once I was and remained my sister, replaced from time and time again one person with another
One more time I saw the glow worm in the glass, became my sister once again
One time my brother then: the wind
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère