Poetry International Poetry International
Festival

17e Poetry International Festival Rotterdam

EN

Erich Fried,Peter Waterhouse,Bozhidar Bozhilov,Margaret Atwood,Al Purdy, Ma Gao Ming,Jean Orizet,Jürgen Becker,Heinz Czechowski,Wolfgang Hilbig,Oskar Pastior,Ursula Fanthorpe,Shirley Kaufman,Frans Budé,Jan G. Elburg,Simon Vinkenoog,Hans van de Waarsenburg,Paal Brekke,Julian Kornhauser,Breyten Breytenbach,Sipho Sepamla,Clara Janés,İlhan Berk
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère