Poetry International Poetry International
Poem

Togara Muzanenhamo

VI. Faraway Farm, Lexington

VI. Faraway Farm, Lexington

Lucy Murphy: 1868-1910
 
De minerale klank van bot galmt zwaar
in elke natuurlijke kalklaag, de wind
ruist zacht van Kentucky’s gebeden.
Weitjes en velden ontrollen zich voor naakte ogen
waar nerveuze merries wegglippen om de zon
te werpen over verse sneeuw, de maan die weer
ondergaat, me terugvoert naar jou.
 
 
Simpel gezegd, het licht is omgekeerd,
de lucht verdicht zich tot compacte aarde  –
de wereld een andere plek, een ander leven
waar aderwortels worden afgesneden –
de witte draad van echtelijke liefde
wordt afgehakt van het jasmijnen bot.
 

Dus is de zetel rijk, maar de troon
rust stil op het sjabloon van legendarische
waarde, een weelde aan lof buigend met
de nederigheid van steen. En waar
de tijd zit, ver gescheiden van het hart,
de lucht klam van bot bedekt door
stof en sneeuw; de kwestie van het vlees
opgelost door de aarde, onze kwestie
gekeerd, onvolledig door de mode
van de tijd, mijn hoofd in jouw armen vergeten,
de kalksteen-modderplek zwaar van de kalk,
de baan die stampt van hoeven en applaus,
’t verdriet van Kentucky’s gebeden, de zwartgeworpen
sterren duizelend waar onze harten lagen
stil in de doornverstrikte schaduw,
de muziek van ongewenste afstand luid krassend
van wat niets anders kan zijn dan de
   herinnering aan een innige tijd.

VI. Faraway Farm, Lexington

 
Lucy Murphy: 1868 – 1910
 
The mineral sound of bone rings heavy
with each natural layer of calcium, the wind
sweeping low with Kentucky’s prayers.
Paddocks and fields roll out to naked views
where troubled mares slip off to foal
the sun over fresh snow, the moon setting
again, drawing me to think of you.

In simple terms, light is inverted,
the air folded to compact earth –
the world another place, another life
where veined roots are cut blind –
the white thread of matrimonial love
severed from the jasmine bone.

And so the seat is rich, yet the throne
quiet on the template of legendary
worth, a wealth of praise bowing with
the humility of stone. And where
time sits is far divorced from the heart,
the air damp with bone set beneath
dust and snow; the matter of flesh
resolved by the earth, the matter of us
turned again, incomplete by the vogue
of time, my head in your arms forgotten,
the chalkstone dirt stretch heavy with calcium,
the track drumming hard with hoof and applause,
the grief of Kentucky’s prayers, the black-foaled
stars giddy where our hearts lay
quiet in the brier-tangled shadows,
the music of unwanted distance grating loud
with what can only be
the memory of an intimate age.
 
Close

VI. Faraway Farm, Lexington

 
Lucy Murphy: 1868 – 1910
 
The mineral sound of bone rings heavy
with each natural layer of calcium, the wind
sweeping low with Kentucky’s prayers.
Paddocks and fields roll out to naked views
where troubled mares slip off to foal
the sun over fresh snow, the moon setting
again, drawing me to think of you.

In simple terms, light is inverted,
the air folded to compact earth –
the world another place, another life
where veined roots are cut blind –
the white thread of matrimonial love
severed from the jasmine bone.

And so the seat is rich, yet the throne
quiet on the template of legendary
worth, a wealth of praise bowing with
the humility of stone. And where
time sits is far divorced from the heart,
the air damp with bone set beneath
dust and snow; the matter of flesh
resolved by the earth, the matter of us
turned again, incomplete by the vogue
of time, my head in your arms forgotten,
the chalkstone dirt stretch heavy with calcium,
the track drumming hard with hoof and applause,
the grief of Kentucky’s prayers, the black-foaled
stars giddy where our hearts lay
quiet in the brier-tangled shadows,
the music of unwanted distance grating loud
with what can only be
the memory of an intimate age.
 

VI. Faraway Farm, Lexington

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère