Poetry International Poetry International
Poem

Mbuyiseni Oswald Mtshali

KEEP OFF THE GRASS

The grass is the green mat
trimmed with gladioli
red like flames in the furnace.
The park bench, hallowed,
holds the loiterer listening
to the chant of the fountain
showering holy water in the congregation
of pigeons.

“Keep off the grass,
Dogs not under leash forbidden.”

Then Madam walks her Pekinese,
bathed and powdered and perfumed.
He sniffs at the face of the “Keep Off” sign
with a nose as cold as frozen fish
and salutes it with a hind paw
leaving it weeping in anger and shame.

UNGASONDELI OTSHANINI

UNGASONDELI OTSHANINI

Utshani buluhlaza njengomati
ohlotshiwe ngezimbali zamazama
abomvu njengamalangabi eklobeni.
Ibentshi lasephaki, libusisiwe,
liqukethe ulova olalele
Ukuhuba kwesiyalu
Esichela amanzi ayiqcwele
Esiqumbini samakholwa angamajuba

“Ungasondeli otshanini,
Izinja ezingaxhaniwe zinqatshelwe.”

Nangoke “umisisi” ehambisa ipikinisi yakhe
ebhavile yase iqholwa ngamakha.
Inuka ubuso buka saziso “Ungasondeli”
ngekhala elibanda njengenhlanzi eseqhweni
ishaya indesheni ngomlenze wangemumva
isishiye simpongoloza ngokuthu
kuthela nehlazo.
Close

KEEP OFF THE GRASS

The grass is the green mat
trimmed with gladioli
red like flames in the furnace.
The park bench, hallowed,
holds the loiterer listening
to the chant of the fountain
showering holy water in the congregation
of pigeons.

“Keep off the grass,
Dogs not under leash forbidden.”

Then Madam walks her Pekinese,
bathed and powdered and perfumed.
He sniffs at the face of the “Keep Off” sign
with a nose as cold as frozen fish
and salutes it with a hind paw
leaving it weeping in anger and shame.

KEEP OFF THE GRASS

The grass is the green mat
trimmed with gladioli
red like flames in the furnace.
The park bench, hallowed,
holds the loiterer listening
to the chant of the fountain
showering holy water in the congregation
of pigeons.

“Keep off the grass,
Dogs not under leash forbidden.”

Then Madam walks her Pekinese,
bathed and powdered and perfumed.
He sniffs at the face of the “Keep Off” sign
with a nose as cold as frozen fish
and salutes it with a hind paw
leaving it weeping in anger and shame.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère