Poetry International Poetry International
Gedicht

Santiago Vera

Variations on a text to be read, sung, watched and told

1

Knotting-together of a text to be read


Shred the phrase: “solitary ceremony in the company of your body”
Shred the word: company
Shred the word: company
Take this rectangle of printed paper
Spread this rectangle, Maestro 
And bury it at the feet
of a pair of scales ablaze

2

Knotting-together of a text to be sung


Shred the phrase: “businessmen don’t breathe”
Blow away the reading of the rectangle “business” (greet your concert!)
Someone says: “multiplied passenger of the winds
Beats in his own company”
Passing businessmen: flags are no longer
wooden chairs or Rectangles of rags. Quite the contrary, the situation is this:
words and figures don’t breathe (oh, labyrinth!)
because they’ve gone crazy


3

Knotting-together of a text to be watched


It may be / that God is a blue sphere
And that the (blue) ink
In the nocturnal light of an infinite pyramid
May be yellow, sky blue, yellow, yellow, orange, white, or the other way around
Light and transparency, milk
knotted together with surface flags: not to be read, not to be
sung, not to be told, but to watch milk definitively in the moonlight


4

Outcome to be told by reading


Shred the rectangles:

- The earth is round in 1948
- The apple, red in 1963
- The wind, blows in 1969
- The bird, yellow in 1970
- The body, secret in 1966
- The shadows, possible in 1980

A red apple on the green grass, only possible

The contemporaneity of Vallejo, possible
The passion according to Sologuren, possible
Poems to be read standing up on the bus between the Flaminian Gate and the Tritone Hotel, possible
Poems to be immediately destroyed on poetry, childhood, and other metamorphoses, possible
Blasphemous elegies for hungry residents of San Pedro, possible
Black businessmen, objects and people on white buses, pulsing genitals (great melancholy labyrinths), various things in life, mutilated hideous neon life, all up and down Peru, possible
—but only by day
The first Fernando de Szyslo exhibition, contemporary painting, Paris, October 1968, Paris, January 1969, the infinite landscape of the Peruvian coast, possible
—but in the shape of a bird
This paper rectangle in the summer, this paper rectangle in the autumn, this paper rectangle in the winter, possible
—but in the shape of a theater

The ink in link, the tic in plastic, the do in Kingdoms, the so in torso, the pro in impromptu, the almost-my in pyramid of rags, Milan, the company of myself, the un in a universe above the sky-blue vertical, possible, possible, possible news of motionless delight  

- The earth is round in 1948
- The earth is round in 1987
- The earth is round in 1993
- The apple is red in 1962, 1969, 1985, and 1990

Help me, O labyrinth
Blue-inked sky, queens of ash ruined Inventory
to be sung
to be read, to be watched, to be told

Final act (but as an entrance, Jorge)
today, tomorrow, always

Variaties op een tekst om te lezen, te zingen, te kijken en te zeggen

1

Het knopen van een tekst om te lezen


Knip in stukjes de zin: ‘eenzame ceremonie in gezelschap van jouw lichaam’
Knip in stukjes het woord: ‘gezelschap’
Knip in stukjes het woord: ‘gezelschap’
Neem deze rechthoek van bedrukt papier
Kopieer deze Meesterrechthoek
En begraaf hem aan de voet
van een weegschaal in vlammen


2

Het knopen van een tekst om te zingen


Knip in stukjes de zin: ‘zakenmannen halen geen adem’
Blaas luid uit bij het lezen van de rechthoek ‘zaken’ (begroet hun concert!)
Iemand zegt: ‘vermenigvuldigde passagier van de winden
In gezelschap van zichzelf met kloppend hart’
Zakenmannen passagiers: vlaggen zijn niet langer
houten stoelen of Rechthoeken van katoen. Andersom is de situatie als volgt:
woorden en getallen halen geen adem (o, labyrint!)
want ze zijn gek geworden


3

Het knopen van een tekst om te kijken


Het kan zijn / dat God een blauwe bol is
En dat de inkt (blauw)
In het nachtelijke licht van een oneindige piramide
Geel is, lichtblauw, geel, geel, oranje, wit of andersom
Licht en doorzichtigheid, melk
geknoopt van vlaggen oppervlak: niet om te lezen niet om
te zingen, niet om te zeggen, maar om te kijken naar definitieve melk in maanlicht


4

Ontknoping om lezend te zeggen


Knip in stukjes de rechthoeken:

- De aarde is rond in 1948
- De appel, rood in 1963
- De wind, waait in 1969
- De vogel, geel in 1970
- Het lichaam, geheim in 1966
- De schaduwen, mogelijk in 1980

Een rode appel op het groene gras, alleen mogelijk

De actualiteit van Vallejo, mogelijk
De hartstocht volgens Sologuren, mogelijk
Gedichten om staand in de bus te lezen tussen de Porta Flaminia en de Tritone, mogelijk
Gedichten over de poëzie, de kindertijd en andere metamorfosen om onmiddellijk te verscheuren, mogelijk
Godslasterlijke lofdichten op de mensen die in de buurt van de Sint Pieter wonen en niet te eten hebben, mogelijk
De zwarte zakenmannen, de voorwerpen en de personen in witte bussen, de kloppende genitaliën (grote melancholieke labyrinten), vele dingen in het leven, huiveringwekkend
verminkt leven van neon, van boven naar beneden in Peru, allemaal mogelijk
-maar alleen overdag
De eerste expositie van Fernando de Szyszlo, moderne schilderkunst, Parijs, oktober 1968, Parijs, januari 1969, het eindeloze Peruaanse kustlandschap, allemaal mogelijk
        -maar in de vorm van een vogel
Deze papieren rechthoek in de zomer, deze papieren rechthoek in de herfst, deze papieren rechthoek in de winter, allemaal mogelijk
        -maar in de vorm van theater

De pen van knopen, de tiek van plastiek, het rijk van Koninkrijk, het aam van lichaam, de tu van impromptu, de mi van piramide van stof, de mi van Milaan, de me van in gezelschap van mezelf, het al van het heelal boven de hemelsblauwe loodlijn, mogelijk, mogelijk,
mogelijke berichten van onbeweeglijk genot

- De aarde is rond in 1948
- De aarde is rond in 1987
- De aarde is rond in 1993
- De appel is rood in 1962, 1969, 1985 en 1990

Help me, o labyrint
Hemel van blauwe inkt, koninginnen van asresten Inventaris
in puin om te zingen
om te lezen, om te kijken, om te zeggen

Laatste acte (bij wijze van intro, Jorge):
vandaag, morgen, altijd

Variaciones de Un texto para leer, cantar, mirar y contar

1

Anudamiento de un texto para leer


Haga pedacitos la oración: “ceremonia solitaria en compañía de tu cuerpo”
Haga pedacitos la palabra: compañía
Haga pedacitos la palabra: compañía
Tome este rectángulo de papel impreso
Prolifere este rectángulo Maestro
Y sepúltelo a los pies
de una balanza en llamas


2

Anudamiento de un texto para cantar


Haga pedacitos la oración: “los hombres de negocios no respiran”
Sople la lectura del rectángulo “negocios” (¡saluden su concierto!)
Alguien dice: “multiplicado pasajero de los vientos
En compañía de sí mismo late”
Hombres de negocios pasajeros: las banderas no son más
sillas de maderas ni Rectángulos de trapo. Al revés la situación es esta:
las palabras y las cifras no respiran (¡oh, laberinto!)
porque se han vuelto locas


3

Anudamiento de un “texto para mirar”


Puede ser / que Dios sea una esfera azul
Y que la tinta (azul)
Bajo la luz nocturna de una pirámide infinita,
Sea amarilla, celeste, amarilla, amarilla, naranja, blanca o al revés
Luz y transparencia, leche
anudada de banderas superficie: no para leer, no para
cantar, no para contar, para mirar definitiva leche bajo la luz de la luna


4

Desenlace para contar leyendo


Haga pedacitos los rectángulos:

- La tierra es redonda en 1948
- La manzana, roja en 1963
- El viento, sopla en 1969
- El pájaro, amarillo en 1970
- El cuerpo, secreto en 1966
- Las sombras, posibles en 1980

Una manzana roja sobre la yerba verde, solo posible

La actualidad de Vallejo, posible
La pasión según Sologuren, posible
Los poemas para leer de pie en el autobús entre la puerta Flaminia y el Tritone, posibles
Los poemas para destruir de inmediato sobre la poesía, la infancia y otras metamorfosis, posibles
Las elegías blasfemas para los que viven en el barrio de San Pedro y no tienen que comer, posibles
Los hombres de negocios negros, los objetos y las personas en autobuses blancos, los genitales latiendo (grandes laberintos melancólicos), muchas cosas de la vida, mutilada vida horripilante de neón, de arriba a abajo en el Perú posibles  
-pero solo de día
La primera exposición de Fernando de Szyslo, la pintura contemporánea, Paris, octubre de 1968, Paris, enero de 1969, el paisaje infinito de la costa del Perú, posibles
-pero en forma de pájaro
Este rectángulo de papel en el verano, este rectángulo de papel en el otoño, este rectángulo de papel en el invierno, posibles
-pero en forma de teatro
El dos de nudos, la tica de plástica, el nos de Reinos, el po del cuerpo , el tu de impromptu, el mi de pirámide de trapo, Milan, compañía de mismo, el un del universo sobre la vertical celeste, posibles, posibles, posibles noticias de deleite inmóvil

-La tierra es redonda en 1948
-La tierra es redonda en 1987
-La tierra es redonda en 1993
-La manzana es roja en 1962, 1969, 1985 y 1990

Ayúdame, oh laberinto
Cielo de tinta azul, reinas de cenizas Inventario
en ruinas para cantar
para leer, para mirar, para contar

Acto final (pero en forma de entrada, Jorge):
hoy, mañana, siempre
Close

Variaties op een tekst om te lezen, te zingen, te kijken en te zeggen

1

Het knopen van een tekst om te lezen


Knip in stukjes de zin: ‘eenzame ceremonie in gezelschap van jouw lichaam’
Knip in stukjes het woord: ‘gezelschap’
Knip in stukjes het woord: ‘gezelschap’
Neem deze rechthoek van bedrukt papier
Kopieer deze Meesterrechthoek
En begraaf hem aan de voet
van een weegschaal in vlammen


2

Het knopen van een tekst om te zingen


Knip in stukjes de zin: ‘zakenmannen halen geen adem’
Blaas luid uit bij het lezen van de rechthoek ‘zaken’ (begroet hun concert!)
Iemand zegt: ‘vermenigvuldigde passagier van de winden
In gezelschap van zichzelf met kloppend hart’
Zakenmannen passagiers: vlaggen zijn niet langer
houten stoelen of Rechthoeken van katoen. Andersom is de situatie als volgt:
woorden en getallen halen geen adem (o, labyrint!)
want ze zijn gek geworden


3

Het knopen van een tekst om te kijken


Het kan zijn / dat God een blauwe bol is
En dat de inkt (blauw)
In het nachtelijke licht van een oneindige piramide
Geel is, lichtblauw, geel, geel, oranje, wit of andersom
Licht en doorzichtigheid, melk
geknoopt van vlaggen oppervlak: niet om te lezen niet om
te zingen, niet om te zeggen, maar om te kijken naar definitieve melk in maanlicht


4

Ontknoping om lezend te zeggen


Knip in stukjes de rechthoeken:

- De aarde is rond in 1948
- De appel, rood in 1963
- De wind, waait in 1969
- De vogel, geel in 1970
- Het lichaam, geheim in 1966
- De schaduwen, mogelijk in 1980

Een rode appel op het groene gras, alleen mogelijk

De actualiteit van Vallejo, mogelijk
De hartstocht volgens Sologuren, mogelijk
Gedichten om staand in de bus te lezen tussen de Porta Flaminia en de Tritone, mogelijk
Gedichten over de poëzie, de kindertijd en andere metamorfosen om onmiddellijk te verscheuren, mogelijk
Godslasterlijke lofdichten op de mensen die in de buurt van de Sint Pieter wonen en niet te eten hebben, mogelijk
De zwarte zakenmannen, de voorwerpen en de personen in witte bussen, de kloppende genitaliën (grote melancholieke labyrinten), vele dingen in het leven, huiveringwekkend
verminkt leven van neon, van boven naar beneden in Peru, allemaal mogelijk
-maar alleen overdag
De eerste expositie van Fernando de Szyszlo, moderne schilderkunst, Parijs, oktober 1968, Parijs, januari 1969, het eindeloze Peruaanse kustlandschap, allemaal mogelijk
        -maar in de vorm van een vogel
Deze papieren rechthoek in de zomer, deze papieren rechthoek in de herfst, deze papieren rechthoek in de winter, allemaal mogelijk
        -maar in de vorm van theater

De pen van knopen, de tiek van plastiek, het rijk van Koninkrijk, het aam van lichaam, de tu van impromptu, de mi van piramide van stof, de mi van Milaan, de me van in gezelschap van mezelf, het al van het heelal boven de hemelsblauwe loodlijn, mogelijk, mogelijk,
mogelijke berichten van onbeweeglijk genot

- De aarde is rond in 1948
- De aarde is rond in 1987
- De aarde is rond in 1993
- De appel is rood in 1962, 1969, 1985 en 1990

Help me, o labyrint
Hemel van blauwe inkt, koninginnen van asresten Inventaris
in puin om te zingen
om te lezen, om te kijken, om te zeggen

Laatste acte (bij wijze van intro, Jorge):
vandaag, morgen, altijd

Variations on a text to be read, sung, watched and told

1

Knotting-together of a text to be read


Shred the phrase: “solitary ceremony in the company of your body”
Shred the word: company
Shred the word: company
Take this rectangle of printed paper
Spread this rectangle, Maestro 
And bury it at the feet
of a pair of scales ablaze

2

Knotting-together of a text to be sung


Shred the phrase: “businessmen don’t breathe”
Blow away the reading of the rectangle “business” (greet your concert!)
Someone says: “multiplied passenger of the winds
Beats in his own company”
Passing businessmen: flags are no longer
wooden chairs or Rectangles of rags. Quite the contrary, the situation is this:
words and figures don’t breathe (oh, labyrinth!)
because they’ve gone crazy


3

Knotting-together of a text to be watched


It may be / that God is a blue sphere
And that the (blue) ink
In the nocturnal light of an infinite pyramid
May be yellow, sky blue, yellow, yellow, orange, white, or the other way around
Light and transparency, milk
knotted together with surface flags: not to be read, not to be
sung, not to be told, but to watch milk definitively in the moonlight


4

Outcome to be told by reading


Shred the rectangles:

- The earth is round in 1948
- The apple, red in 1963
- The wind, blows in 1969
- The bird, yellow in 1970
- The body, secret in 1966
- The shadows, possible in 1980

A red apple on the green grass, only possible

The contemporaneity of Vallejo, possible
The passion according to Sologuren, possible
Poems to be read standing up on the bus between the Flaminian Gate and the Tritone Hotel, possible
Poems to be immediately destroyed on poetry, childhood, and other metamorphoses, possible
Blasphemous elegies for hungry residents of San Pedro, possible
Black businessmen, objects and people on white buses, pulsing genitals (great melancholy labyrinths), various things in life, mutilated hideous neon life, all up and down Peru, possible
—but only by day
The first Fernando de Szyslo exhibition, contemporary painting, Paris, October 1968, Paris, January 1969, the infinite landscape of the Peruvian coast, possible
—but in the shape of a bird
This paper rectangle in the summer, this paper rectangle in the autumn, this paper rectangle in the winter, possible
—but in the shape of a theater

The ink in link, the tic in plastic, the do in Kingdoms, the so in torso, the pro in impromptu, the almost-my in pyramid of rags, Milan, the company of myself, the un in a universe above the sky-blue vertical, possible, possible, possible news of motionless delight  

- The earth is round in 1948
- The earth is round in 1987
- The earth is round in 1993
- The apple is red in 1962, 1969, 1985, and 1990

Help me, O labyrinth
Blue-inked sky, queens of ash ruined Inventory
to be sung
to be read, to be watched, to be told

Final act (but as an entrance, Jorge)
today, tomorrow, always
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère