Poetry International Poetry International
Gedicht

Nguyễn Tiên Hoàng

Washer Moon

On the fighting cells of my skin, your emission, warming, micro
Underneath, larger, more, more virulent, murders in a dark public garden
rising waters
your lowering, half embrace
Ikon above twice gutted hotel
the sea, an accomplice,
your half-filled basin, day of lone departure
many maddening crowds of foghorn
can’t drown out themselves in lower estuaries

of Dementia (imagining a mother’s brain
dreaming hanging her son’s clothes
for years to collect)
I come back (ensuring before you do)
meditate rocks
you have
chosen.

Trăng Người Giặt

Trăng Người Giặt

Trên những tế bào giao tranh của da tôi, sự phát sáng của người, ấm lên, vi độ
Dưới đó, lớn lao hơn, mãnh liệt hơn, những thanh toán trong công viên tối
những hải phận nhấp dâng
sự trầm thấp của người, vòng ôm lơi nửa
Ảnh tượng trên khách sạn bị hỏa thiêu hai lần
biển, kẻ dự mưu, vùng nước lưng nửa trong thau chậu của người
ngày của chuyến ra khơi độc một
của đàn lũ còi sương rồ cuồng
không tự xô lấp nổi chính mình trong những nhánh nước trôi

của Gìa Lẫn (tưởng tượng óc não một người mẹ
mộng ra treo nắng quần áo đứa con trai
để những năm sau lấy vào)
tôi trở lại (cố gắng trước giờ chiều)
quán tưởng đá tảng
người đã
chọn
Nguyễn Tiên Hoàng

Nguyễn Tiên Hoàng

(Vietnam, )

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Australië

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Vietnamees

Gedichten Dichters
Close

Trăng Người Giặt

Trên những tế bào giao tranh của da tôi, sự phát sáng của người, ấm lên, vi độ
Dưới đó, lớn lao hơn, mãnh liệt hơn, những thanh toán trong công viên tối
những hải phận nhấp dâng
sự trầm thấp của người, vòng ôm lơi nửa
Ảnh tượng trên khách sạn bị hỏa thiêu hai lần
biển, kẻ dự mưu, vùng nước lưng nửa trong thau chậu của người
ngày của chuyến ra khơi độc một
của đàn lũ còi sương rồ cuồng
không tự xô lấp nổi chính mình trong những nhánh nước trôi

của Gìa Lẫn (tưởng tượng óc não một người mẹ
mộng ra treo nắng quần áo đứa con trai
để những năm sau lấy vào)
tôi trở lại (cố gắng trước giờ chiều)
quán tưởng đá tảng
người đã
chọn

Washer Moon

On the fighting cells of my skin, your emission, warming, micro
Underneath, larger, more, more virulent, murders in a dark public garden
rising waters
your lowering, half embrace
Ikon above twice gutted hotel
the sea, an accomplice,
your half-filled basin, day of lone departure
many maddening crowds of foghorn
can’t drown out themselves in lower estuaries

of Dementia (imagining a mother’s brain
dreaming hanging her son’s clothes
for years to collect)
I come back (ensuring before you do)
meditate rocks
you have
chosen.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère